Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Публікації викладачів кафедри

Публікації викладачів кафедри

 

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА 2018-2019 Н.Р.


Ковбасенко Ю. І. Мала проза Бориса Грінченка у педагогічному та художньо-естетичному вимірах // Грінченківські етюди. – Київ : Акме Груп, 2019. – С.168–173. (гриф МОНУ)

Бітківська Г.В. Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів. Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. R. VI. 2018. Z. 2 (11). С. 95–105. Index Copernicus

Бітківська Г. Бітківська, Галина Володимирівна (2018) Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі Текст. Контекст. Інтертекст (4). ISSN 2522-929X

Бондарева Е.Е. Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / Е.Е. Бондарева, Н.И.Ильинская. Г.В.Биткивская, В.И.Мацапура. Грамота, Киев. 240 с.

Вишницька Ю. Міфосценарне прочитання образу Дерева Життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі» / Юлія Вишницька // Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. - R. VI, 2018, z. 2 (11). - С. 81-93 Index Copernicus

Вишницька Ю. ГЕНДЕРНЕ (БЕЗСУМНІВНО!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / О. Башкирова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с. // Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 3 (23), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/313/288

Вишницька Ю., Коломоєць О. Індивідуально-авторська версія національної ідентичності в романах Джорджо Щербаненка «Привітна Венера» та «Тенета зради» // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 11-21.

Гальчук О. Моделі світу в художній текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів / О. Гальчук // Султанівські читання [збірник статей]. Т—Вип. VII. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 85 – 100.

Гальчук О. Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття / О. Гальчук // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («постколоніальні стратегії») [Тези доповідей]. – Харків, 2018. – С. 43 – 44.

Гальчук О. Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності / О. Гальчук // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції: збірник наукових праць (філологічні науки). -- №11. – 2018. – С. 20 – 28.

Динниченко Т.А. Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса "Боги жадають" // Султанівські читання [збірник статей]. Т—Вип. VII. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 85 – 100.

Динниченко Т.А. Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська" // Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (21), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/285

Ліхоманова Н. О. Трансформація культурної пам'яті у романі Зеді Сміт "Білі зуби"/ Н. Ліхоманова // МОВА І КУЛЬТУРА. - Випуск 21. - Том V (194). - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - С. 166 - 172.

Ліхоманова Н. О. Карта пам’яті сучасної української літератури // Рецензія на монографію: Пухонська О. Літературний вимір пам’яті / Оксана Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 304 с. / / Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 3 (23), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/314/289

Тверитинова Т.И. «Батальон ангелов» как историографический роман / Т.И.Тверитинова // STUDIA RUSYCYSTYCZNE. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018. T. 26. S.51-58.

Тверитинова Т.И. Петербургский миф в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»: традиции и новаторство / Т.И. Тверитинова // Текст. Язык. Человек: сб.науч.тр. / УО МГПУ им. И.П. Шамякина. Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2019. С. 39-43.

Тверітінова Т.І. Поема О. Блока "Дванадцять" в дзеркалі християнської критики // Матеріали ХV Міжнародної літературознавчої конференції "Інтервали: 1918-1968-2018 (література/літературознавство)". - Чернівці: ЧНУ, 2018. - 176 с. - С. 36-39.

Шовкопляс Г.Є. Постфемінізм: надати жінці слово // Матеріали ХV Міжнародної літературознавчої конференції "Інтервали: 1918-1968-2018 (література/літературознавство)". - Чернівці: ЧНУ, 2018. - 176 с. - С. 121-125.

Шовкопляс Г. Функціонування трикутника автор – виконавці – глядачі у перформансі (на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»)./ Г.Є.Шовкопляс //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Філологія» , №78 (2018). – Харків: Видавництво при Харківському національному університеті, 2018. – с.150–154.


ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:


Щока Ольга. Феномен геніальності в повісті Р. Л. Стівенсона «Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом» у контексті психо- та шизоаналізу / Щока Ольга // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації »: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 467-474 (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Щока Ольга. Роман Шебнем Ішіґюзель «Звалище» у дзеркалі аксіологічної ідентичності / Ольга Щока // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С. 109-118. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Чернова Катерина. "Колір як засіб невербальної комунікації в журнальному наративі: гендерний аспект"// Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С. 99-103. (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

Догадіна Вікторія. «Німецьки Шекспір»: рецепція творчості великого барда в німецькій естетиці та ідеології // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 63-70. (науковий керівник - Ю.І.Ковбасенко)

Рекша Михайло. Міфосон як ідіостильовий прийом творення хронотопу в повісті Лдека Лондона «Перед Адамом» // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 71-78. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Щока Ольга. Шерлокіана: множинність інтерпретацій // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 79-88. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Вінічук Софія. Майданна література та література про УПА: компаративний аналіз // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 89-105. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Біленко Альона. Переклади з німецької поезії // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 106. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Головко А. Ретроспективна візія образу Парижа в романі Е. Хемінгуея «Свято, яке завжди з тобою» // Наукові доробки студентів Інституту філології: збірник наукових праць. 2018. Т. 1. http://ndsif.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/15/17#.XEnjWdIzbIU (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

Довга Анна. Семантико-стилістичні особливості дискурсу теорії змови (на матеріалі часопису «Ї») / Анна Довга // Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства [Текст] : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених (Київ, 14 грудня 2017 р.). – Київ-Чернівці : КУБГ; «Букрек», 2018. – с.13-18. (науковий керівник - Бітківська Г.В.)

Щока О. Жіночі образи як репрезентанти різних поглядів на фемінізм у романі Еліф Шафак «Три дочки Єви» / Ольга Щока // Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 4 (24), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/327(науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Чернова К. Візуалізація фемінності в журнальному наративі (на матеріалі журналу «Однокласник») // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 51. ‒ С. 213-216. (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра світової літератури Публікації викладачів кафедри