Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української літератури і компаративістики Наукові дослідження

Наукові дослідження

 Наукові дослідження кафедри

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ

КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І КОМПАРАТИВІСТИКИ

ТА КАФЕДРИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Етапи реалізації: 2017-2022 рр.

 

                                                                  ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ

 

ТИПОЛОГІЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ХУДОЖНЬОМУ І КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ

Кафедри української літератури і компаративістики, кафедри світової літератури

Інституту філології

Керівники: д.філол.н., професор О. О. Бровко,  к.філол.н., професор Ю. І. Ковбасенко

 Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: ___________________

 Термін виконання: 2017 – 2022 рр.

 

Актуальність теми

Актуальність теми зумовлена потребою вироблення методології прочитання літературних текстів та літературного процесу в цілому, доцільної в умовах глобалізованого й водночас надзвичайно роз’єднаного світу, підпорядкованого кризам ідентичностей; необхідністю формування  критичного підходу до конструктивних і деструктивних способів збереження пам’яті про свою культуру, відбитих у літературі; пропозиціями практичних моделей прочитання літературних текстів, у яких буде розкрито, як особистість зберігає чи формує свою ідентичність.

Становлення нового культурного простору відбувається суперечливо й непослідовно. Нерідко в цих нових умовах незалежної України виникає стара спокуса реґламентувати культурну свідомість, накидаючи їй вироблені централізовані норми. Особливе значення для сучасної України має конструктивне осмислення гуманітаріями проблем ідентичності в літературному полі. Саме тут формуються і «консервативні» моделі збереження національної ідентичності, і моделі максимального включення в «чужий» / новий контекст існування. Це викликає конфлікт та протидію з боку кількох сил – як колоніально заанґажованих, так і постколоніальних, космополітичних. Дискусії щодо наріжних понять нашої культурної ідентичності, розпочаті ще в 1990-х роках, так і залишилися незавершеними, а нерідко відновлюються в міру політично-ідеологічної коню'нктури. Сьогодні, коли часто дискутуються засади історико-літературного наративу, належало б уважніше приглянутися до подібних можливостей. Вони, зрештою, дають шанс відкрити ідентичність усередині самого предмета дослідження замість накидання готових схем, нерідко заснованих лише на міфологізованих ідеях.

Актуальну літературознавчу проблему становлять адаптаційні та інтеграційні практики митців, які в літературному полі описали, проаналізували, осмислили проблеми ідентичності, що може служити для створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в сучасній Україні

Учені доводять межовий стан українського психотипу, що упродовж віків розвивався в умовах „геополітично межового положення України як переходової смуги поміж Сходом і Заходом”. Унаслідок цього найбільш впливові європейські ідеології (середньовічна схоластика, ренесанс, просвітництво) мали в Україні відносно слабкий та запізнений відгук. З іншого боку, в моменти великих випробувань європейські ідеї виразно давали про себе знати й стали неодмінним культуротворчим чинником в Україні, як про це переконливо свідчать досягнення українського бароко чи романтизму. Полеміка щодо європоцентризму української свідомості триває до сього часу, проте нині вона носить здебільшого публіцистичний, політизований характер.

Головну проблему дослідження складають адаптаційні та інтеграційні практики митців, які в літературному полі описали, проаналізували, осмислили проблеми ідентичності, що може служити для увиразнення екзистенційної ситуації сучасних українців. Відтак, вибір теми зумовлений як модерною історією, так і сучасним станом України. Пропонована наукова тема об’єднує дослідження, спрямовані на комплексне вивчення націогенних і соціокультурних функцій художньої літератури та літературознавства (розробка типології ідентичностей, епістемологічних та етичних кодів), що дають змогу ідентифікувати специфіку національної культури в одночасних процесах глобалізації і фрагментації світу.

Напрямки досліджень:

1)   культурна, локальна автентичність; етнічна ідентичність; проблема ідентичності еміграційного письменника;

2) національна ідентичність, долання перепон колоніалізму;

3)    мистецька ідентичність як чинник письменницького самоусвідомлення;

4)    гендерна ідентичність як продукт соціального конструювання;

5) аксіологічна ідентичність; громадянська ідентичність як особливий чинник громадянської      активності;

6)    проблеми кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства;

7)    адаптація результатів досліджень  до освітніх потреб середньої та вищої школи.

Особливості структури та складових проведення досліджень.

Тема передбачає комплексне аналітико-інтерпретаційне дослідження згідно з визначеними проблематикою, метою й завданнями. З огляду на ці останні бачимо таку структуру й складові дослідження:

1) дослідження ідентичності (індивідуальної, колективної, національної, громадянської, культурної, аксіологічної, мистецької, гендерної тощо);

2)    дослідження психологічних і культурних травм і наслідків для ідентичності митця;

3) дослідження творчих процесів і письма літераторів, інтегрованих у більш ніж одне мовно-культурне середовище;

4) дослідження потенціалу літературних  текстів для створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в сучасній Україні;

5)    дослідження освітньо-навчальних аспектів і вироблення технологій реалізації наукової теми.

Теоретико-методологічна основа дослідження

1)Теорії ідентичності: (теоретичний концепт національної ідентичності крізь призму українських реалій та викликів глобалізації), (феноменологія й етика ідентичності), (кризи ідентичності в українських реаліях), (статус людини в постмодерну добу), (літературна репрезентація національної ідентичності), (особиста й національна ідентичність у міжнародному аспекті), (культура й автентика).

2) Інтелектуальна рефлексія над ідентичністю й переміщенням в українському літературному дискурсі: зокрема, С.Андрусів («Модус національної ідентичності»), Я.Поліщук («Батьківщина як біографія»), А.Принц («Ханна Арендт, або Любов до світу»), Б.Рубчак («Кам’яні баби чи Світовид», «Переміщене серце», «Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу»), Л.Тарнашинська («Презумпція доцільності»), Ю.Шевельов («МИ і ми») та інші.

Ця проблема  не є цілком усвідомленою в українській гуманітаристиці. Її можна осмислити, відштовхнувшись від світоглядної картини в класичних дослідженнях Ч.Тейлора «Джерела себе», Е.Д.Сміта «Національна ідентичність», есеях Е.Саїда «Думки про вигнання», К.Гайна «Два розмисли про мандри й вигнання», сучасної студії Ф.Фукуями «Ідентичність і міграція» та ін. Наукова тема сполучає ідентичність і глобалізацію як модуси сучасного світу. У зв’язку з цим зростає актуальність подальшого теоретичного вивчення і практично реалізації результатів дослідження, спрямованих на формування ключових компетентностей сучасної людини – комплексного розв’язання проблеми, критичного мислення, когнітивної гнучкості. Розробка, апробація результатів здійснюватиметься, зокрема, через систему навчальних курсів, уже частково зорієнтованих на вирішення проблеми літературної рефлексії міграційних процесів (ОКР «Бакалавр», «Магістр», ОНР «Доктор філософії»). Ці навчальні курси матимуть міждисциплінарну специфіку, ставлячи літературну проблематику спільно з історичною, географічною, філософською, політичною тощо, і сприятимуть розумінню української національної ідентичності та інших проблем у межах наукової теми «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».

Пропонована наукова тема і проблематика є давно назрілою. Вона врахована в тематиці й структурі магістерських робіт та докторських дисертацій, що виконуються під керівництвом викладачів кафедри української літератури і компаративістики, кафедри світової літератури та зовнішніх сумісників кафедр.

Враховуючи необхідність формування теоретико-методологічних підходів до осмислення типів ідентичностей у мистецькому просторі української та інших європейських літератур; недостатню теоретичну розробленість проблеми та її практичне втілення,  науково-дослідною темою кафедри української літератури і компаративістики та кафедри світової літератури на 2017-2022 роки обрано: «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».

Об’єкт дослідження: тематично локалізований літературний матеріал українських і зарубіжних авторів.

Предмет дослідження: вербалізовані об’єкти  ідентичностей, а також рефлексії науковців із проблеми типології ідентичностей. Це дає змогу вивчати і вписувати художні тексти в актуальні світоглядні, соціокультурні, культурно-історичні, націокультурні, теоретико-методологічні системи, виділяти їхні унікальні (етно-національні) й універсальні (загальнолюдські) ознаки.

Мета дослідження: виявити типології ідентичностей у художньому і критичному дискурсах як визначальних маркерів для характеристики сучасного світу та людини в ньому.

Завдання дослідження:

1.    Розробити теоретико-методологічний підхід (підходи) до вивчення проблем ідентичності українського літературного дискурсу.

2.   Описати етно-національні текстові проекції ідентичностей у сучасному художньому й публіцистичному дискурсах.

3.    Дослідити літературні вектори проблеми трансформацій ідентичності особи й розмаїтих спільнот у міграційних процесах модерної й постмодерної доби.

4.     Адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

5.   Використати отримані результати дослідження в процесі наукової та навчальної роботи співробітників кафедри української літератури і компаративістики та кафедри світової літератури, а також розробки ними курикулуму вищої і середньої школи (програм, підручників, посібників, вимірювачів тощо).

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

На теоретико-методологічному рівні передбачається:

- розробка і обґрунтування  моделі інтерпретації художньої літератури крізь призму теорії ідентичностей, відрефлектованої в контексті міждисциплінарних студій;

- пропозиція   різних теоретико-методологічних підходів до осмислення типів ідентичностей у мистецькому просторі української та інших європейських літератур;

- узагальнення європейського досвіду дослідження проблем ідентичності в художньому і критичному дискурсах.

На рівні практичного впровадження передбачається:

-    впровадження освітньо-інноваційних проектів забезпечення якості освіти в умовах університету;

-  вільне й свідоме оперування студентів-філологів поняттям ідентичності як ключовим для розуміння динаміки літературної дійсності ХХ-ХХІ ст.;

-    запровадження в освітній процес спецкурсів  «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», «Імагологічні студії»,  курсу  «Сучасна українська література» та ін.;

-   проведення майстер-класів і семінарів для вчителів, науковців і викладачів Київщини, інших регіонів України та зарубіжжя.

- популярний формат висвітлення результатів досліджень (висвітлення в електронному середовищі, створення телепередач, виступи на радіо тощо).

-   практичні рекомендації фахівцям, що розроблять стратегію культурного розвитку держави щодо сучасного націєбудування в умовах глобалізації і активізації внутрішніх і зовнішніх міграцій; участь у реалізації проекту «Модель Культурно-освітнього центру добросусідства в просторі столичної гімназійної освіти» (на базі гімназії № 237 Дарницького району м. Києва)

 Результати дослідження будуть узагальнені і опубліковані у вигляді:

-   монографії (колективної) «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні» (10,0 друк. арк.);

-  навчально-методичних матеріалів: навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проекту, методичні рекомендації (25, 0 друк. арк.);

-    навчально-методичних матеріалів за окремими напрямами досліджень.

Результати дослідження можуть стати основою для подальшого вивчення проблеми ідентичностей у художньому і критичному дискурсах; у процесі професійної підготовки студентів та в системі післядипломної освіти за різними напрямами; під час викладання курсів з історії української літератури, історії зарубіжної літератури, теорії літератури, методики викладання літературознавчих дисциплін, порівняльного літературознавства тощо.

         Пропонована наукова тема і проблематика є давно назрілою. Вона врахована в тематиці й структурі магістерських робіт та докторських дисертацій, що виконуються під керівництвом викладачів кафедри української літератури і компаративістики, кафедри світової літератури та зовнішніх сумісників кафедр.

 Результати будуть представлені в виступах на наукових конференціях, семінарах, на освітньо-навчальних та культурно-просвітніх заходах, у колективних та індивідуальних монографіях, статтях. Розробка, апробація результатів здійснюється через систему навчальних курсів, уже частково зорієнтованих на вирішення проблеми літературної рефлексії міграційних процесів (освітні програми підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії). Ці навчальні курси мають міждисциплінарну специфіку, ставлячи літературну проблематику спільно з історичною, географічною, філософською, політичною тощо.

 Планується зробити цикл телепередач, радіопередач і популярних публікацій, які будуть розкривати з проблем розуміння української національної ідентичності та інших проблем у межах наукової теми «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».

        

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА

 

Якісні результати:

-  формування  критичного підходу до конструктивних і деструктивних способів збереження пам’яті про свою культуру, відбитих у літературі;

-     пропозиція методології і методики прочитання літературних текстів та літературного процесу в цілому, доцільної в умовах глобалізованого й водночас надзвичайно роз’єднаного світу, підпорядкованого кризам ідентичностей; пропозиція  практичних моделей прочитання літературних текстів, у яких буде розкрито, як особистість зберігає чи формує свою ідентичність;

-  визначення потенціалу літературних текстів для створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в сучасній Україні.

 

Кількісні результати

                                                                          

Назви показників очікуваних результатів

Кількість

1.

Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Scienceта/або Scopus

5

2.

Будуть опубліковані  за темою проекту  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах,  а також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних (Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності

110

3.

Індивідуальні монографії за темою проекту; колективна монографія

6

4.

Буде захищено дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук за науковою темою

5

5

Організація і проведення наукових семінарів для вчителів, майстер-класів для викладачів

10

6.

Організація і проведення Всеукраїнських літературознавчих круглих столів із міжнародною участю, Міжнародних наукових конференцій, виступи на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах

10

7

Запровадження в навчальний процес підготовки філологів спецкурсів  «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», «Імагологічні студії» та ін.

3

8.

Публікація результатів досліджень із теми «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах» мовами Європейського Союзу у журналах «MANUSCRIPT», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес»; залучення іноземних фахівців із цієї проблематики до публікацій у виданнях Університету

5

9

Участь викладачів кафедр, аспірантів і докторантів у програмах академічної мобільності, міжнародні стажування, розробка проектів у межах наукової теми «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах» і подання заявок для участі у міжнародних програмах Еразмус+, Горизонт 2020, Вишеградського фонду та ін.

         4

10.

Видання підручників та посібників для середньої і /або вищої школи з інтерполяціями матеріалів дослідження в межах наукової теми (у т.ч. підготовка підручників для українських шкіл у Республіці Польща)

          3

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕМИ

Етапи роботи

(рік)

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати та наукову і науково-технічну продукцію).

Звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

І етап

2017-

2018 рр.

-Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, заснованої на принципах синергетизму, культурних студій, літературної антропології, інтермедіальності, постколоніалізму, гендерних студій, компаративістики.

-Визначення основних  підходів до опису, узагальнення, систематизації літературних свідчень про ідентичність  модерної доби й сучасності через методологічний семінар.

-Внесення уточнень до робочих навчальних програм і навчально-методичних комплексів з низки літературознавчих навчальних дисциплін, розробка тематики дослідницьких проектів із дисциплін кафедри відповідно до нової освітньої стратегії,.

-Адаптація виявлених і погоджених теоретико-методологічних підходів до потреб освітнього процесу в університеті шляхом коригування каталогу вибіркових дисциплін, розробки навчальних спецкурсів «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», «Імагологічні  студії», «Сучасна українська література», що відповідають змісту проекту.

-Узгодження плану роботи наукових студентських гуртків і проблемних дослідницьких груп із науковою темою.

-Популяризація проблематики проекту та його проміжних результатів

Очікувані результати етапу: - формування теоретико-методологічних підходів до осмислення типів ідентичностей у мистецькому просторі української та інших європейських літератур;

- погоджені між учасниками дослідження способи уведення проблематики проекту до освітнього процесу під час викладання літературознавчих курсів;

- скориговані робочі навчальні програми і зміст курсів «Історія української літератури й літературної критики», «Історія зарубіжної літератури»,  «Українська література  діаспори та еміграції», «Актуальні проблеми порівняльного літературознавства», «Літературна компаративістика»; «Аналіз художнього тексту»

-запроваджені в навчальний процес філологів спецкурси  «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», «Імагологічні студії» та ін.;

-популярний формат висвітлення результатів досліджень (створення телепередач, виступи на радіо тощо).

 

Звітна документація (індикатори):

Публікації:

-         ... наукових статей за темою в іноземних наукових виданнях;

-         … наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

-         …. наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

Навчально-методичні розробки: навчальні програми й навчально-методичні комплекси з названих навчальних дисциплін і спецкурсів з літератури.

ІІ етап

2019-

2020 рр.

Вироблення моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті міждисциплінарних студій

Апробація виробленої моделі через

-методологічний семінар для пропозицій і погодження концепції  колективної монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

- викладання скоригованих і нових навчальних дисциплін і спецкурсів з літератури;

- верифікацію й апробацію окремих аспектів і дослідницьких гіпотез проекту в процесі написання студентами-філологами Київського університету імені Бориса Грінченка магістерських і бакалаврських  робіт;

-популяризацію проблематики проекту й проміжних результатів роботи над ним.

Очікувані результати етапу:

- основні параметри моделі інтерпретації української літератури крізь призму ідентичностей, відрефлектованих  у контексті міждисциплінарних студій

- сформована концепція монографії за темою проекту;

- вільне й свідоме оперування студентами-філологами поняттям ідентичності  як ключовим для розуміння динаміки літературної дійсності ХХ-ХХІ ст.;

-наукові розробки за темою;

- участь викладачів кафедр, аспірантів і докторантів у програмах академічної мобільності, міжнародні стажування, розробка проектів у межах наукової теми і подання заявок для участі у міжнародних програмах Еразмус+, Горизонт 2020, Вишеградського фонду та ін.

-популярно-публіцистичні розробки за темою.

Звітна документація (індикатори):

Публікації:

-         Методичний практикум для впровадження в навчальні дисципліни проблематики наукової теми і формування у студентів наукових уявлень про світоглядні, етичні, естетичні, літературознавчі, практичні аспекти дослідження типології ідентичності;

-         2 наукові стаття за відповідною проблематикою у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

      - 40 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових вітчизняних та іноземних виданнях;

- 50 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;

Уведення дослідницької проблематики в навчальний процес:

- навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проекту

- захист 10 бакалаврських і магістерських робіт за проблематикою проекту;

Популяризація проблематики й наукових результатів.

ІІІ етап

2021-2022

Імплементація результатів:

- Організація та проведення підсумкової конференції;

- підготовка до захисту дисертації за проблематикою наукової теми;

- написання колективної

Монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

- проведення майстер-класів і семінарів для науковців і викладачів Київщини, інших регіонів України та зарубіжжя.

Очікувані результати етапу:

- розробка і обґрунтування  моделі інтерпретації художньої літератури крізь призму теорії ідентичностей, відрефлектованої в контексті міждисциплінарних студій

- формування  критичного підходу до конструктивних і деструктивних способів збереження пам’яті про свою культуру, відбитих у літературі;

- пропозиція методології і методики прочитання літературних текстів та літературного процесу в цілому, доцільної в умовах глобалізованого й водночас надзвичайно роз’єднаного світу, підпорядкованого кризам ідентичностей;

-  визначення потенціалу літературних текстів для створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в сучасній Україні.

Звітна документація (індикатори):

Публікації:

- збірник наукових статей за результатами конференції;

- 3 наукових статті з відповідної проблематики в журналах та

збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science);

- 70 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових вітчизняних та іноземних виданнях;

- 40 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та

інших виданнях;

-колективна монографія за темою;

Впровадження проблематики проекту в процес підготовки наукових кадрів:

- протокол попереднього захисту 4-х дисертацій (докторські).

Актуалізація і популяризація проблематики проекту:

- проведення семінарів і майстер-класів для фахівців-філологів та гуманітаріїв інших царин.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ:

Назва дослідження І. Аксіологічна ідентичність у полікультурному діалозі (завідувач кафедри, професор, к.ф.н. Ю.І.Ковбасенко, д.ф.н., проф. Гальчук О.В., д.ф.н., доц. Вишницька  Ю.В., к.ф.н., к.п.н., доц. Бітківська Г.В., к.ф.н., доц. Ліхоманова Н.О. , к.ф.н., доц. Анісімова Л.В., к.ф.н., доц. Тверітінова Т.І., к.ф.н., к.п.н., доц. Луцюк М. В., к.п.н., доц. Удовиченко Л.М.,ст. викл.Т.А. Динниченко, аспірантка  Дячок С.О.).

Назва дослідження ІІ.  Посттоталітарна і постколоніальна пам’ять: репрезентації в художній літературі (д.філол.н., проф. Брацкі А. С., д.філол.н., проф. Руснак І.Є., д.філол.н., доц. Жигун С.В., к.філол.н. Пухонська  О.Я., к.філол.н., доц. Євтушенко С. О., аспіранти Вощенко О. І., Брень В.В., Дичко Х.)

Назва дослідження ІІІ.·Антропологічні й гендерні художні моделі: типологія і репрезентація (к.філол.н., доц. Башкирова О. М., к.філол.н., доц. Гайдаш А.В., к. філол.н., доц. Хамедова О.А., аспіранти  Яковлева І. В., Бишенко Т.І.)

Назва дослідження ІV. Проблеми мистецької ідентичності: методологія, традиції і трансформації (к.філол.н., доц. Сінченко О.Д., д. філол. н. проф. Бондарева О. Є., д.філол.н., проф. Єременко О. В., д.філол.н., проф. Вірченко Т.І., к.філол.н., доц. Волошук Л. В.,  к.філол.н., аспіранти Сидоренко Л.І., Курінна М.Г., Троян Д.М., Регрут П.В., Квіцинська В.В.)

Назва дослідження V.  Проблема національної та громадянської ідентичності: освітні, літературознавчі, лінгвокультурні, комунікативні компоненти (д.філол.н., проф. Козлов Р.А., д.філол.н.. проф. Брацка М.В., д. філол.н., проф. Бровко О. О., к.ф.н., професор  Ковбасенко Ю.І., д.п.н., доц. Богданець-Білоскаленко, к.п.н., доц. Луцюк М. В., к.п.н., доц. Удовиченко Л.М..,к.філол.н. Левко У.Е., к.ф.н. доц. Шовкопляс Г.Є.,к.філол.н., ст. викл. Чибор І.С., к.філол.н., доц. Борисенко К. Г., к.філол.н., доц. Погребняк І. В., Семіх Кая, Біл Таштекін, д. філол.н., проф. Руснак І. Є.; аспіранти Коцюба В.,  Сандрович Т. О., Олещенко Т. О., Гуль О.Г.; д.філол.н., проф. Махачишвілі Р.К., д.філол.н. Сальваторе дель Гаудіо, к.філол.н. Шталтовна Ю.А., к.пед.н. Зверева М.А.)

 

 ПЛАНУВАННЯ КОЖНОГО З НАЗВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДОСЛІДЖЕННЯ І

Назва дослідження І: Аксіологічна ідентичність у полікультурному діалозі (завідувач кафедри, професор, к.ф.н. Ю.І.Ковбасенко, д.ф.н., проф. О.В.Гальчук, д.ф.н., доц. Ю.В.Вишницька, к.ф.н., к.п.н., доц. Г.В.Бітківська, к.ф.н., доц. Н. О. Ліхоманова, к.ф.н., доц. Л.В.Анісімова, доц. Луцюк М. В., к.п.н., доц. Удовиченко Л.М.,ст к.ф.н., доц. Т.І.Тверітінова , к.ф.н., ст. викл. Т.А. Динниченко).

·           Мета дослідження І: виявити основні типи аксіологічної ідентичності та специфіку репрезентації в художньому та публіцистичному дискурсах XX – XXI століть (українській і зарубіжна література, літературно-художні видання)

·           Актуальність дослідження типології аксіологічної ідентичності в художньому та публіцистичному дискурсах XX–XXI століть зумовлена потребою в оновленні методологічного інструментарію літературознавчих досліджень.

·        Завдання дослідження І:

1) розробити теоретичну модель аксіологічної ідентичності в художньому та публіцистичному дискурсах XX – XXI століть;

 2) визначити ідіостильові особливості аксіологічних елементів у творах сучасних письменників;

3) проаналізувати текстові стратегії авторського рецепіювання і/або трансформацій аксіологічних елементів у творах зарубіжних і українських письменників

Дизайн дослідження: теоретичне дослідження

Методи дослідження: аналіз, синтез, компаративний, інтертекстуальний, міфологічний.

Географія дослідження: Україна, Європейський Союз

Тривалість дослідження: 01.09.2017-1.12.2022

Очікувані результати: 

Короткострокова перспектива: проаналізувати міжнародний та вітчизняний досвід теоретичної рефлексії аксіологічної ідентичності.

Довгострокова перспектива: створити теоретичну модель аксіологічної ідентичності в художньому та публіцистичному дискурсах XX – XXI століть.

Поширенння результатів:

 Міжнародний рівень: статті у науково-метричних журналах, виступи на міжнародних конференціях;

 Всеукраїнський рівень: статті у фахових виданнях;

 Міський рівень: участь у науково-практичних заходах;

 Університетський рівень: розробка навчального курсу.

 

·     ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І

Захід/

етап

Методи/

способи

Очікувані результати

Необхідні ресурси

Дата виконання

Відповідальний

Кількісний індикатор

Якісний індикатор

Завдання 1. Розробити теоретичну модель аксіологічної ідентичності в художньому та публіцистичному дискурсах XX – XXI століть

1.1

Створення теоретичної моделі аксіологічної ідентичності

Описовий метод, аналіз, синтез, інтертекстуальний аналіз,

компаративний аналіз, міфологічний аналіз 

Публікації:

8 наукових статей за темою в іноземних наукових виданнях;

8 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

16 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

-визначення основних параметрів моделі інтерпретації української і зарубіжної літератури крізь призму аксіологічних ідентичностей, відрефлектованих  у контексті міждисциплінарних студій

- аналіз художніх текстів, що репрезентують ціннісні домінанти в українській і зарубіжній літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття,

І етап

2017 р.-2018 рр.

Ковбасенко Ю.І.,

Гальчук О.В.,

 Вишницька Ю. В.,

Тверітінова Т.І.

Динниченко Т. А.

Бітківська Г.В.  Ліхоманова Н. О. Анісімова Л.В.

 

конкурс спільних українсько-

литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр. (МОН України, заявку подано 03.05.2017)

-пошук ефективних теоретико-методологічих підходів до осмислення типів аксіологічної ідентичності в українській та інших європейських літературах

03.05.2017

Вишницька Ю.В.,

Гальчук О.В.,

Ліхоманова Н.О.

1.2

Розробка методології вивчення аксіологічних ідентичностей

Науковий семінар для вчителів «Інтертекстуальний аналіз у літературній освіті»;

2018 р.

Ковбасенко Ю.І.

 

Науковий семінар для аспірантів та молодих учених «Типологія транскультурних ідентичностей»

04.2018 р.

Бітківська Г.В.,

Ліхоманова Н.О., Анісімова Л.В.

 

Підручник для вищої школи з інтерполяціями матеріалів дослідження

2018 р.

Гальчук О.В.,

Вишницька Ю. В.

·     Завдання 2. Визначити ідіостильові особливості аксіологічних елементів у творах сучасних письменників

2.1

Визначення ідіостильових особливостей неоміфологічних елементів у творах сучасних письменників

Описовий метод, аналіз, синтез, інтертекстуальний аналіз,

компаративний аналіз, міфологічний аналіз 

Публікації:

8 наукових статей за темою в іноземних наукових виданнях;

8 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

16 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

Простежити різні форми та вияви реконструкції аксіологічних констант у сучасній українській та зарубіжній  літературі;

з’ясувати ідіостильові  особливості неоміфологічних елементів у творах сучасних письменників

ІІ етап

2019-2020 рр.

Ковбасенко Ю.І.,

Гальчук О.В.,

 Вишницька Ю. В.,

Тверітінова Т.І.

Динниченко Т. А.

Бітківська Г.В.  Ліхоманова Н. О. Анісімова Л.В.

            Завдання 3. Проаналізувати текстові стратегії авторського рецепіювання і/або трансформацій аксіологічних елементів у творах зарубіжних і українських письменників

3.1

Дослідження текстових стратегій авторського рецепіювання і/або аксіологічних елементів у творах зарубіжних і українських письменників

Описовий метод, аналіз, синтез, інтертекстуальний аналіз,

компаративний аналі

Публікації:

8 наукових статей за темою в іноземних наукових виданнях;

8 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

16 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

проаналізувати текстові стратегії авторського реципіювання прецедентних текстів

- сформована концепція монографії за темою проекту;

-наукові розробки за темою;

- участь викладачів кафедри, аспірантів і докторантів у програмах академічної мобільності, міжнародні стажування, розробка проектів у межах наукової теми і подання заявок для участі у міжнародних програмах Еразмус+, Горизонт 2020, Вишеградського фонду та ін.

-популярно-публіцистичні розробки за темою

ІІІ етап

2021-2022 рр

Ковбасенко Ю.І.,

Гальчук О.В.,

 Вишницька Ю. В.,

Тверітінова Т.І.

Динниченко Т. А.

Бітківська Г.В.  Ліхоманова Н. О. Анісімова Л.В.

3.2

Імплементація результатів: написання колективної монографії

аналіз, синтез,

узагальнення,

інтертекстуальний аналіз,

компаративний аналіз, міфологічний аналіз

Підготовка розділу колективної монографії «Дискурс ідентичностей у художньому та критичному мисленні»

популярний формат висвітлення результатів досліджень (створення телепередач, виступи на радіо тощо).

ІІІ етап

2021-2022 рр.

Ковбасенко Ю.І.,

Гальчук О.В.,

 Вишницька Ю. В.,

Тверітінова Т.І.

Динниченко Т. А.

Бітківська Г.В.  Ліхоманова Н. О. Анісімова Л.В.

 

 

 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ II.

·           Назва дослідження  II. Посттоталітарна і постколоніальна пам’ять: репрезентації вхудожній літературі .філол.н., проф. Брацкі А. С., д.філол.н., проф. Руснак І.Є., д. філол.н., д.філол.н., доц. Жигун С.В., к.філол.н. Пухонська  О.Я., к.філол.н., доц. Євтушенко С. О., аспіранти Вощенко О. І., Брень В., Дичко Х.)

·           Мета дослідження  II: розкрити особливості художнього моделювання пам’яті в художній літературі доби постколоніалізму

·           Завдання дослідження  II:

1)  розробити методологію вивчення типології ідентичностей у літературі, засновану на принципах постколоніалізму;

2)   описати етно-національні текстові проекції ідентичностей у прозі ХХ – ХХІ ст. з позицій постколоніальної критики;

3) виробити моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті постколоніальних студій;

4)    адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

Дизайн дослідження: теоретичне дослідження

Методи дослідження: аналіз, синтез, компаративний метод, постколоніальна критика, культурна антропологія.

Географія дослідження: Україна, Європейський Союз

Тривалість дослідження: 01.09.2017-1.12.2022

Очікувані результати: 

Короткострокова перспектива: проаналізувати міжнародний та вітчизняний досвід теоретичної рефлексії посттоталітарної пам'яті.

Довгострокова перспектива: здійснити аналіз художніх текстів, що представляють посттоталітарну свідомість в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття, порушують проблеми відродження національної ідентичності та є своєрідною ревізією травматичного досвіду; виявити методи та шляхи подолання посттоталітарної травми у художніх творах; з’ясувати особливості процесу реконструкції національної ідентичності у свідомості постколоніального героя.

Поширенння результатів:

 Міжнародний рівень: статті у науково-метричних журналах, виступи на міжнародних конференціях;

 Всеукраїнський рівень: статті у фахових виданнях;

 Міський рівень: участь у науково-практичних заходах;

 Університетський рівень: впровадження в освітній процес

 

 

                                                                           ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  II.

Захід/

Етап

Методи/

способи

Очікувані результати

Необхідні ресурси

Дата виконання

Відповідальний

Кількісний індикатор

Якісний індикатор

Завдання 1. Розробити методологію вивчення типології ідентичностей у літературі, засновану на принципах постколоніалізму

1.1

Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, засновану на принципах  постколоніалізму

Аналіз, синтез, постколоніальна критика

Публікації:

- 4 наукових статті за темою в іноземних наукових виданнях;

- 8 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

-10 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

 

-аналіз художніх текстів, що представляють посттоталітарну свідомість в українській літературі, порушують проблеми відродження національної ідентичності та є своєрідною ревізією травматичного досвіду;

-формування  критичного підходу до конструктивних і деструктивних способів збереження пам’яті про свою культуру, відбитих у літературі

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Брацкі А.С., Євтушенко С.О., Пухонська О.Я., Руснак І.Є., Сінченко О.Д/

Завдання 2. Описати етно-національні текстові проекції ідентичностей у художній літературі з позицій постколоніальної критики

2.1

Дослідження національної ідентичністі та долання перепон колоніалізму

 

Монографія

С.О.Євтушенко «Постколоніальний дискурс в українській та англо-індійській прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

формування теоретико-методологічніих підходи до осмислення типів ідентичностей у мистецькому просторі української та інших європейських літератур;

 

2020

Євтушенко С.О., Єременко О.В.

2.2

Дослідження посттоталітарної пам’яті в мистецтві.

 

Монографія

О.Я.Пухонської «Постоталітарна пам’ять та її трансформація в сучасній українській літературі»;

- 8 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях

визначення критеріїв ідентифікації літературного тексту як історіософського художнього дискурсу; систематизація ключових архетипів національної історіософії в художній літературі і літературі non-fiction; розгляд релігійних контекстів художньої історіософії, її міфологічних і метафізичних смислів; осмислення художньої літератури як засобу формування, збереження і передачі історичної (ширше – культурної) пам’яті нації; дослідження ролі художньої літератури в процесі коригування понівеченої імперськими реаліями історичної пам’яті українців і формування їхньої національної ідентичності;

виокремлення й аналіз різних форм та виявів реконструкції національної пам’яті та травматичного досвіду у сучасній українській літературі

 

2020

Пухонська О.Я.,

Руснак І.Є., Брень В.В.

2.3

  Дослідження психологічних і культурних травм і наслідків для ідентичності митця

 

Захист дисертації

О.Вощенко  «Дискурс прихованого опору в літературі українського соцреалізму: моделі художньої реалізації»

виявлення особливостей процесу реконструкції національної ідентичності у свідомості постколоніального героя;

 

 

2022

Єременко О.В., Вощенко О.І.

Завдання 3. Виробити моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті постколоніальних студій

3.1

Вироблення моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті міждисциплінарних студій

 

 

Публікації:

- 4 наукові статті за темою в іноземних наукових виданнях;

- 5 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

-10 наукових статей за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

 

- сформована концепція монографії за темою проекту;

 

 

ІІ етап

2019-2020 рр.

Пухонська О.Я.

3.2

   Апробація виробленої моделі через

методологічний семінар для пропозицій і погодження концепції  колективної монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

 

 

Методологічний семінар «Проблеми пам’яті в літературі»

     визначення методів та шляхів подолання посттоталітарної травми у художніх творах через переосмислення явищ комуністичного терору, війни, репресій тощо;

 

2018

Жигун С.В., Руснак І.Є.

3.3

Імплементація результатів:

- Організація та проведення підсумкової конференції;

- підготовка до захисту дисертації за проблематикою наукової теми;

- написання розділу колективної

монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

 

Впровадження проблематики проекту в процес підготовки наукових кадрів:

- протокол попереднього захисту 1 дисертації (докторська).

   виявлення типології ідентичностей у художньому і критичному дискурсах як визначальних маркерів для характеристики сучасного світу та людини в ньому

 

ІІІ етап

2021-2022

            Євтушенко С.О., Руснак І.Є., Брацкі А.С.. Пухонська О.Я., Жигун С.В.

Завдання 4. Адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

 

4.1

Внесення уточнень до робочих навчальних програм і навчально-методичних комплексів з низки літературознавчих навчальних дисциплін, розробка тематики дослідницьких проектів із дисциплін кафедри відповідно до нової освітньої стратегії  .

 

 

Навчально-методичні розробки: навчальні програми й навчально-методичні комплекси з названих навчальних дисциплін і спецкурсів з літератури.

 

- погоджені між учасниками дослідження способи уведення проблематики проекту до освітнього процесу під час викладання літературознавчих курсів;

- скориговані робочі навчальні програми і зміст курсів «Історія української літератури й літературної критики», «Історія зарубіжної літератури»,  «Українська література  діаспори та еміграції», «Актуальні проблеми порівняльного літературознавства», «Літературна компаративістика»; «Аналіз художнього тексту»

-запроваджені в навчальний процес філологів спецкурси  «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», «Імагологічні студії» та ін.;

-

 

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Бровко О.О.

4.2

Адаптація виявлених і погоджених теоретико-методологічних підходів до потреб освітнього процесу в університеті шляхом коригування каталогу вибіркових дисциплін, розробки спецкурсу «Проблеми пам’яті й ідентичності в українській та інших європейських літературах», дисципліни «Крос-культурні студії»

 

Навчально-методичні розробки: навчальні програми

- вільне й свідоме оперування студентів-філологів поняттям ідентичності  як ключовим для розуміння динаміки літературної дійсності ХХ-ХХІ ст.;

Актуалізація і популяризація проблематики проекту:

- проведення семінарів і майстер-класів для фахівців-філологів та гуманітаріїв інших царин.

 

 

2017-2018

 

Брацкі А.С.

4.3

Популяризація проблематики проекту та його проміжних результатів

 

            Двічі на рік

            популярний формат висвітлення результатів досліджень (створення телепередач, виступи на радіо тощо).

 

 

 

Жигун С.В.,

 Дичко Х.

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  ДОСЛІДЖЕННЯ III.

·     Назва дослідження III. Антропологічні й гендерні художні моделі: типологія і репрезентація (к.філол.н., доц. Башкирова О. М., к.філол.н., доц. Гайдаш А.В., к. філол.н., доц. Хамедова О.А., к.філол.н., доц. Борисенко К.Г., викладач Кушнір А., аспіранти Яковлева І. В., Бишенко Т.)

·   Мета дослідження III: розкрити основні типи гендерної ідентичності в художньому та публіцистичному дискурсах XІX – XXI ст.

·   Завдання дослідження III:

1)   розробити методологію вивчення типології ідентичностей у літературі, засновану на принципах антропологічної критики та  гендерних студій;

2)    виробити моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті антропологічної критики та гендерних студій;

3)    адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

Дизайн дослідження: теоретичне дослідження

Методи дослідження: аналіз, синтез, культурна антропологія, гендерні студії.

Географія дослідження: Україна, Європейський Союз, США

Тривалість дослідження: 01.09.2017-1.12.2022

Очікувані результати: 

Короткострокова перспектива: проаналізувати міжнародний та вітчизняний досвід теоретичної рефлексії над проблемами антропологічого й гендерного художнього моделювання

 Довгострокова перспектива: запропонувати авторські версії інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті антропологічної критики та гендерних студій

Поширенння результатів:

 Міжнародний рівень: статті у науково-метричних журналах, виступи на міжнародних конференціях;

 Всеукраїнський рівень: статті у фахових виданнях;

 Міський рівень: участь у науково-практичних заходах;

 Університетський рівень: впровадження в освітній процес

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ III

Захід/

Етап

Методи/

способи

Очікувані результати

Необхідні ресурси

Дата виконання

Відповідальний

Кількісний індикатор

Якісний індикатор

Завдання 1. Розробити методологію вивчення типології ідентичностей у літературі, засновану на принципах антропологічної критики та  гендерних студій

1.1

Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, заснованої на принципах синергетизму, культурних студій, постколоніалізму, гендерних студій, компаративістики.

 

Аналіз, синтез, антропологічна критика, гендерні студії

Публікації:

- 5 наукових статей за темою в іноземних наукових виданнях;

- 5 наукових статей за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

-10 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

 

виявлення типології ідентичностей у художньому і критичному дискурсах як визначальних маркерів для характеристики сучасного світу та людини в ньому.

 

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Башкирова О.М.

1.2

Визначення основних  підходів до опису, узагальнення, систематизації літературних свідчень про ідентичність  модерної доби й сучасності

 

- 2 наукових статті за проблематикою проекту в іноземних виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;

Уведення дослідницької проблематики в навчальний процес:

- навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проекту

- захист 4 бакалаврських і магістерських робіт за

проблематикою проекту;

 

Дослідження «полемічної свідомості»

 

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Хамедова О.А., Борисенко К.Г.

Завдання 2. Виробити моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті антропологічної критики та гендерних студій

2.1

Виявити специфіку актуалізації архетипальних образів та сюжетних моделей, специфічних наративних стратегій (оповідачі-носії різного гендерного менталітету); подолання постмодерністського стилістичного «канону» і переосмислення національної літературної традиції.

 

Монографія

О.М.Башкирової. «Ґендерні художні моделі дійсності в сучасній українській романістиці»

Визначення характеру кореляції між основними напрямами розвитку сучасної романістики (немодерністська, неонародницька, феміністична тенденції) і актуалізацією традиційних для української літератури художніх моделей.

 

 

2019

Башкирова О.М,

2.2

 Визначити семантичне наповнення та засоби художньої реалізації вікової динаміки старіння в драматургії з подальшою перспективою застосування даної концепції в інших родо-жанрових системах літератури.

 

Монографія

Гайдаш А. В. «Дискурс вікової динаміки старіння в драматургії США: проблемно-семантичні та поетикальні аспекти»

            Дослідження дискурсу старіння на засадах міждисциплінарності, зокрема культурно-історичного та структурно-семантичного підходів.  

     

2019

Гайдаш А.В.

2.3

Виявити специфіку текстових стратегій з позицій гендерних студій

 

Захист дисертації

А.Кушнір

Аналіз трансформації фемінних наративних стратегій в сучасній іспанській жіночій прозі

 

2019

Жигун С.В., Кушнір А.О.

(спільно з кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства)

 

2.4

Проаналізувати шляху художньої репрезентації гендерної ідентичності як продукту соціального конструювання.

 

Захист дисертаціїТ.І. Бишенко

Виявити шляхи художньої репрезентаціжінки в умовах  війни:

 

   2022

Руснак І.Є.,               Бишенко Т.І.

2.5

Вивчення особливостей репрезентації проблем маскулінно-фемінного співвідношення у творах кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 

         

Захист дисертації

І.В.Яковлевої.

Дослідження творчості Бориса та Марії Грінченків у вимірі гендерних комунікативних стратегій       

 

2021

Яковлева І.В.

2.6

Імплементація результатів:

- Організація та проведення підсумкової конференції;

- підготовка до захисту дисертації за проблематикою наукової теми;

- написання розділу колективної

монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

-

 

Публікації:

- збірник наукових статей за результатами конференції;

- 2 наукових статті з відповідної проблематики в журналах та

збірниках наукових праць, що входять до

наукометричних баз даних (Scopus, Web of

Science);

- 1 наукова стаття за відповідною проблематикою в інших іноземних виданнях;

- 3 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та

інших виданнях. Впровадження проблематики проекту в процес підготовки наукових кадрів:

- протокол попереднього захисту 1 дисертації (докторська).

 

- завершена модель інтерпретації художньої літератури крізь призму теорії ідентичностей;

.

 

 

ІІІ етап

2021-2022

Башкирова О.М., Гайдаш А.В., Хамедова О.А.

Завдання 3. Адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

 

3.1

Адаптація виявлених і погоджених теоретико-методологічних підходів до потреб освітнього процесу в університеті шляхом коригування каталогу вибіркових дисциплін

 

   Анотації дисциплін КВД

- вільне й свідоме оперування студентами поняттям ідентичності  як ключовим для розуміння динаміки літературної дійсності ХХ-ХХІ ст.;

 

 

2018

Бровко О.О.

 

Популяризація проблематики проекту та його проміжних результатів

 

Двічі на рік

популярний формат висвітлення результатів досліджень (створення телепередач, виступи на радіо тощо).

 

Протягом 5 років

Хамедова О.А.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІV.

·     Назва дослідження ІV. Проблеми мистецької ідентичності: методологія, традиції і трансформації (к.філол.н., доц. Сінченко О.Д., д. філол. н. проф. Бондарева О. Є., д.філол.н., проф. Єременко О. В., д.філол.н., проф. Вірченко Т.І., к.філол.н., доц. Волошук Л. В., к.філол.н., к.філол.н., доц. Левко У. Е., к.філол.н., аспіранти Сидоренко Л.І., Курінна М.Г., Троян Д.М., Регрут П.В., Квіцинська В.В.)

·   Мета дослідження ІV: з’ясувати історіографію та методологічні аспекти вивчення мистецької ідентичності.

·   Завдання дослідження ІV:

  1. запропонувати методологію вивчення мистецької ідентичності в літературі, засновану на принципах інтермедіальності і культурних студій;

2)    визначити основні  підходи до опису, узагальнення, систематизації літературних свідчень про ідентичність  модерної, постмодерної  та постпостмодерної доби;

3)дослідити психологічні і культурні впливи, травми і  їх наслідки для ідентичності митця; 

4) адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

 Дизайн дослідження: теоретичне дослідження

Методи дослідження: аналіз, синтез, компаративний, інтертекстуальний, міфологічний, інтермедіальний.

Географія дослідження: Україна, Європейський Союз

Тривалість дослідження: 01.09.2017-1.12.2022

Очікувані результати: 

Короткострокова перспектива: проаналізувати міжнародний та вітчизняний досвід наукової рецепції металітератури.

Довгострокова перспектива: практично впровадити вивчення мистецької ідентичності вхудожній літературі, засноване на принципах інтермедіальності і культурних студій

Поширенння результатів:

 Міжнародний рівень: статті у науково-метричних журналах, виступи на міжнародних конференціях;

 Всеукраїнський рівень: статті у фахових виданнях;

 Міський рівень: участь у науково-практичних заходах;

 Університетський рівень: впровадження в освітній процес

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІV.

Захід/

етап

Методи/

способи

Очікувані результати

Необхідні ресурси

Дата виконання

Відповідальний

Кількісний індикатор

Якісний індикатор

Завдання 1. Запропонувати методологію вивчення мистецької ідентичності в літературі, засновану на принципах інтермедіальності і культурних студій

1.1

Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, заснованої на принципах синергетизму, інтермедіальності та культурних студій

 

Аналіз, синтез, принцип історизму, культурні студії, інтермедіальні студії

- 2 наукових статті за проблематикою проекту в іноземних виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;

Уведення дослідницької проблематики в навчальний процес:

- навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проекту

- захист 5 магістерських робіт за

проблематикою проекту;

Визначення параметрів мистецької ідентичності як чинника письменницького самоусвідомлення

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Сінченко О.Д.

Завдання 2. Визначити основні  підходи до опису, узагальнення, систематизації літературних свідчень про ідентичність  модерної, постмодерної і поспостмодерної доби

 

2.1

Вироблення моделі інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті міждисциплінарних студій і здобутків українського літературознавства

 

 

Монографія

О.Д.Сінченка

Вивчення досвіду  академічного літературознавства в Україні кінця XIX ― першої половини XX століть

 

2019

            Сінченко О. Д.

 

2.2

Дослідження художніх моделей  кризи ідентичності митця

 

Захист дисертації

Л.І.Сидоренко

Дослідження своєрідності, форм, векторів розвитку, художнього арсеналу сучасної української метадрами

 

2018

Бровко О.О., Сидоренко Л.І.

2.3

Імплементація результатів:

- Організація та проведення підсумкової конференції;

- написання розділу колективної

монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

-

 

Публікації:

- 10 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 10 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та

інших виданнях;

-колективна монографія за темою;

Впровадження проблематики проекту в процес підготовки наукових кадрів:

- протокол попереднього захисту 1 дисертації (докторська).

 

виявлення типології ідентичностей у художньому і критичному дискурсах як визначальних маркерів для характеристики сучасного світу та людини в ньому

 

ІІІ етап

2021-2022

Бондарева О.Є., Віннікова Н.М., Єременко О.В., Вірченко Т.І., Сінченко О.Д.

Завдання 3. Адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

 

3.1

Популяризація проблематики проекту та його проміжних результатів

 

 

Двічі на рік

популярний формат висвітлення результатів досліджень (створення телепередач, виступи на радіо, публіцистичні статті тощо).

 

 

Протягом 5 років

Сінченко О.Д.

 

3.2

проведення майстер-класів і семінарів для науковців і викладачів Київщини, інших регіонів України та зарубіжжя.

 

            1 раз на рік

Актуалізація і популяризація проблематики проекту:

- проведення семінарів і майстер-класів для фахівців-філологів та гуманітаріїв інших царин.

 

 

Єременко О.В.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ V.

·     Назва дослідження V. Проблема національної та громадянської ідентичності: освітні, літературознавчі, лінгвокультурні, комунікативні компоненти (д.філол.н., проф. Козлов Р.А., д.філол.н.. проф. Брацка М.В., проф. Бровко О.О., к.філол.н., ст. викл. Чибор І.С., к.філол.н., доц. Шовкопляс Г.Є., к.філол.н., доц. Борисенко К. Г., к.п.н., доц. Луцюк М. В., к.філол.н., доц. Погребняк І. В., Семіх Кая, Біл Таштекін, Коцюба В.В.,  Сандрович Т.С., Розінкевич Н.В., Динниченко А.О., Олещенко Т. О., Гуль О.Г.)

·   Мета дослідження V: виявити освітні, літературознавчі, лінгвокультурологічні, комунікативні аспекти вивчення національної і громадянської ідентичності.

·     Завдання дослідження V

1) описати етно-національні текстові проекції ідентичностей в українській класичній літературі; виявити специфіку репрезентацій ідентичностей в українській та інших культурах;

2)   виявити особливості формування громадянської ідентичності в освітньому процесі;  визначити принципи і засоби формування національної і громадянської  ідентичності школярів; адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти.

Дизайн дослідження: комплексне дослідження

Методи дослідження: теоретичні та емпіричні

 Географія дослідження: Україна, Європейський Союз

Тривалість дослідження: 01.09.2017-1.12.2022

Очікувані результати: 

Короткострокова перспектива: проаналізувати міжнародний та вітчизняний досвід теоретичної рефлексії національної ідентичності в художній літературі

Довгострокова перспектива: виявити специфіку репрезентацій ідентичностей в українській та інших культурах на матеріалі літературних текстів

Поширенння результатів:

 Міжнародний рівень: статті у науково-метричних журналах, виступи на міжнародних конференціях;

 Всеукраїнський рівень: статті у фахових виданнях;

 Міський рівень: участь у науково-практичних заходах;

 Університетський рівень:впровадження в освітній процес.

                                                                          

 

·   ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ V.

Захід/

Етап

Методи/

способи

Очікувані результати

Необхідні ресурси

Дата виконання

Відповідальний

Кількісний індикатор

Якісний індикатор

Завдання 1. Описати етно-національні текстові проекції ідентичностей в українській класичній літературі; виявити специфіку репрезентацій ідентичностей в українській та інших культурах

1.1

Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, заснованої на принципах, компаративістики.

 

Аналіз, синтез, принцип історизму, порівняльно-типологічний метод, імагологічні студії

- 2 наукових статті за проблематикою проекту в іноземних виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 2 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;

Уведення дослідницької проблематики в навчальний процес:

- навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проекту

- захист 5 магістерських робіт за

проблематикою проекту;

 

    Визначення теоретико-методологічних засад вивчення художніх проекцій національної ідентичності 

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

Бровко О.О.,

Брацка М.В.,

Гальчук О.В.

1.2

Визначення основних  підходів до опису, узагальнення, систематизації літературних свідчень про ідентичність  модерної доби й сучасності

 

 

Монографія

Погребняк І. В. 

Створення семіотичної моделі епістолярію української інтелігенції кінця XIX ― XX століть

 

2020

              Погребняк І.В,

1.3

Дослідження проблеми національної ідентичності в наукових і особистих контактах Бориса Грінченка з відомими українськими вченими, громадськими і культурними діячами.

 

Захист дисертації

Т.С.Сандрович

Роль національної ідеї в літературно-критичній спадщині Бориса Грінченка

 

2020

Козлов Р.А., Сандрович Т.С.

1.4

Пропозиція інтерпретації художньої  літератури крізь призму  ідентичностей, відрефлектованих  у контексті компаративних  студій

 

Захист дисертацій Білала Таштекіна та Семіха Кая

Українсько-турецькі літературні зв’язки:               «Концепти "духовний екзотизм" і "містичний історизм" у сучасній турецькій та українській прозі»;

 «Місто як міф в українській і турецькій прозі доби постмодернізму: особливості національних варіантів»

 

2021

Гальчук О.В., Білал Таштекін, Семіх Кая

(спільно з кафедрою східних мов та перекладу)

 

1.5

Дослідження етно-культурної ідентичності (лінгвокультурологічний аспект)

 

Участь у програмі академічної мобільності (Вишеградський фонд)

Дослідження фразеологізмів в ареалі українсько-полького пограниччя; імагологічні літературознавчі студії

 

2017-2018

Чибор І.С.

1.6

Імплементація результатів:

- Організація та проведення підсумкової міжнародної конференції «Літературний процес…»;

- написання розділу колективної

Монографії «Дискурс ідентичностей  у художньому та критичному мисленні»;

 

Публікації:

- збірник наукових статей за результатами конференції;

- 3 наукових статті з відповідної проблематики в журналах та

збірниках наукових праць, що входять до

наукометричних баз даних (Scopus, Web of

Science);

- 1 наукова стаття за відповідною проблематикою в інших іноземних виданнях;

- 3 наукових статті за відповідною проблематикою у фахових виданнях;

- 4 наукових статті за відповідною проблематикою у збірниках наукових праць, працях конференцій та

інших виданнях. Впровадження проблематики проекту в процес підготовки наукових кадрів:

- протокол попереднього захисту 1 дисертації (докторська).

Актуалізація і популяризація проблематики проекту:

- проведення семінарів і майстер-класів для фахівців-філологів та гуманітаріїв інших царин.

 

Виявлення типології ідентичностей у художньому і критичному дискурсах як визначальних маркерів для характеристики сучасного світу та людини в ньому

 

ІІІ етап

2021-2022

Козлов Р.А., Бровко О.О., Погребняк І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.Виявити особливості формування національної і громадянської ідентичності в освітньому процесі;  визначити принципи і засоби формування національної і громадянської  ідентичності школярів і студентів; адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб середньої освіти та гуманітарної вищої освіти

 

2.1

Внесення уточнень до робочих навчальних програм і навчально-методичних комплексів з низки літературознавчих навчальних дисциплін, розробка тематики дослідницьких проектів із дисциплін кафедри відповідно до нової освітньої стратегії   

 

Анотації дисциплін, робочі навчальні програми

Адаптація результатів дослідження до освітніх потреб вищої школи.

 

 

І етап

2017 р.-2018 рр.

            Бровко О.О.

2.2

Дослідження потенціалу літературних текстів для створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в сучасній Україні

-емпіричні;

-теоретичні

підготовка колективної монографії «Проблеми ідентичності в сучасній українській літературі: координати «Коронації слова»

Підготовка практичних рекомендацій фахівцям, що розроблять стратегію культурного розвитку держави щодо сучасного націєбудування в умовах глобалізації і активізації внутрішніх і зовнішніх міграцій.

 

2018

Богданець-Білоскаленко Н.І., Бровко О.О.

2.2

Підготовка НМК з українознавства та української літератури для українських шкіл у Республіці Польща

 

1 методичний практикум для впровадження в навчальні дисципліни проблематики наукової теми

створення моделей і сценаріїв позитивної культурної реконструкції та формування національної ідентичності учнів українських шкіл РП

 

2019

Богданець-Білоскаленко Н.І.

2.3

Ввизначити принципи і засоби формування національної і громадянської  ідентичності школярів і студентів

-теоретичні (аналіз наукових джерел, компаративний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду з проблем дослідження, узагальнення, моделювання, прогнозування);

-емпіричні (соціологічний і педагогічний моніторинг і діагностування, експертна оцінка), педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний), статистичні (якісний і кількісний аналіз емпіричних матеріалів) тощо.

 

Підготовка практичних рекомендацій фахівцям, що розроблять стратегію культурного розвитку держави щодо сучасного націєбудування в умовах глобалізації і активізації внутрішніх і зовнішніх міграцій.

Розробка навчально-методичного забезпечення інноваційного розвитку гімназійної освіти на засадах добросусідства, міжкультурної взаємодії, збереження національної самобутності та сталого розвитку українського суспільства.

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою:

«Модель Культурно-освітнього центру добросусідства в просторі столичної гімназійної освіти» (на базі гімназії № 237 Дарницького району м. Києва)

 

2018-2019

Левко У.Е.

(спільно з кафедрою української мови)

  2.4   

Популяризація проблематики проекту та його проміжних результатів

 

5 відеороликів

Творчий проект спільно з АСтудією

 

2017-2020

            Бровко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триває реалізація завдань І епапу наукової теми кафедри «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах»

Теоретико-методологічний семінар кафедри «Типологія ідентичностей: проблеми методології»

18 січня 2018 р. відбувся теоретико-методологічний семінар кафедри «Типологія ідентичностей: проблеми методології», присвячений визначенню систематизації літературних свідчень про ідентичність модерної доби й сучасності. Докторант кафедри О.Я.Пухонська представила результати дослідження травмованої ідентичності, відображені в українській і польській літературі ХХ  - ХХІ ст. В обговорення основних підходів до опису та узагальнення літературних свідчень про травмовану ідентичність взяли участь О.В.Єременко, О.О.Бровко, С.В.Жигун, І.Є.Руснак, Р.А.Козлов, О.Д.Сінченко, К.Г.Борисенко.

23 квітня 2018 р. відбувся черговий теоретико-методологічний семінар кафедри «Типологія ідентичностей: проблеми методології», присвячений розробці методології вивчення типології ідентичностей на принципах літературної антропології та гендерних студій. Докторант кафедри О.М.Башкирова представила методологічну модель дослідження сучасної романістики з позицій моделювання гендерної ідентичності. О.М.Башкирова представила рукопис монографії з означеної проблеми. Співдоповідачем виступив професор А.С.Брацкі, який ознайомив колег із новинками теоретико-літературної думки, виданими в Польщі. Основна увага була зосереджена на специфіці  гендерних студій другого десятиліття ХХІ ст. та їх ролі у дослідженні еґо-ідентичності, реалізованої в сучасних текстах.

О.А.Хамедова запропонувала активізувати міждисциплінарне студіювання означеної проблеми. У дискусії взяли участь О.Є.Бондарева, О.В.Єременко, О.О.Бровко, І.Є.Руснак, Т.І.Вірченко, Р.А.Козлов.

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української літератури і компаративістики Наукові дослідження