Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра української літератури і компаративістики Про кафедру

Про кафедру

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

І КОМПАРАТИВІСТИКИ

 

 

 

У 2008 році в Інституті філології (на той час Гуманітарному інституті) Університету ім. Бориса Грінченка

було створено кафедру української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

 

З вересня 2015 року рішенням Вченої ради університету імені Бориса Грінченка

кафедрі присвоєно назву кафедра української літератури і компаративістики.   


З 2008 по 2014 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України та Національної спілки театральних діячів України Олена Євгенівна Бондарева.

З 2014 по 2015 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Ярослав Олексійович Поліщук

З вересня 2015 року кафедру очолював доктор габілітований гуманітарних наук Артур Себастіян Брацкі

Із 10 жовтня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Олександрівна Бровко


Кафедра здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях. Члени кафедри неодноразово перебували у складі журі різноманітних літературних, театральних та поетичних конкурсів,  комісій Міністерства освіти і науки України.


 На кафедрі української літератури і компаративістики триває ґрунтовна науково-дослідна робота, створення підручників та навчальних посібників, підготовка монографій та наукових збірок. Щороку кафедра проводить міжнародну наукову конференцію "Літературний процес..." і видає збірник наукових статей з відповідної конференції. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах з української літератури, славістики, компаративістики. Викладачі кафедри також є авторами чи співавторами підручників, посібників, навчальних програм для ВУЗів України.

Сторінка кафедри в Google Scholar за посиланням.

 

 

Нині кафедра є випусковою для

бакалаврів за напрямами:

 • «Філологія (українська)»;

магістрів спеціальностей:

 • «Літературна творчість»;
 • «Українська мова та література»;

У складі кафедри - 26 кваліфікованих викладачів, докторів та кандидатів філологічних та педагогічних наук, членів Національної спілки письменників України.  Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання понад сорока дисциплін на воськми напрямах та спеціальностях Університету.


 Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 БАКАЛАВР

 

Дошкільна освіта 012

Дитяча література з практикумом (заочна форма)

 

Інформаційна, бібіотечна та архівна справа (Бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна) 029

 

Лідерствослужіння

Історія української і зарубіжної літератури

Філологія (Мова і література українська) 035

Лідерствослужіння
Фольклор

Давня українська література

Університетські студії

Вступ до літературознавства
Література Стародавнього Сходу
Українська література і літературна критика

Філологія (українська) 6.020303/01

Виразне читання
Методика навчання української літератури

Методика навчання зарубіжної літератури

Історія української літератури й літературної критики

Теорія і практика літературної творчості

Історія української літератури й літературної критики

Мовно-літературна майстерність

Аналіз художнього тексту

Спецсемінар з української літератури

Мовно-літературна майстерність

Українська література діаспори

 Теорія літератури

 Лідерствослужіння

 Філологія (Мова і література англійська) 035

Вступ до літературознавства

 Філологія (переклад) 

Теоретичний курс польської мови

Практика усного та писемного мовлення (польська мова)

Польська мова

Філологія (Мова і література іноземна) 035

Лідерствослужіння
Вступ до літературознавства

Література Стародавнього Сходу

 Філологія (англійська) 

Критичне читання польською мовою

Практика усного та писемного мовлення (польська мова)

Теорія літератури

Методика викладання зарубіжної літератури в школі

 Філологія (іноземна) 

Теорія літератури

Методика викладання зарубіжної літератури в школі

 Журналістика (Видавнича справа та редагування) 

Теорія масової комунікації та інформації (заочна форма)

   Журналістика 

Світова культура і міжкультурна комунікація

Міжнародна інформація 

Польська мова

 Країнознавство 

Слов`янська мова (польська мова)

 

 


 

МАГІСТР

Філологія (Мова і література іноземна) 035

Літературознавчі методологія і методи досліджень

 Філологія (Мова і література українська) 035

Літературознавчий аналіз художнього тексту

Методика профільного навчання української літератури

Сучасна теорія та історія літератури

Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури

Історіографія української словесності

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі

 Філологія (Переклад) 035

Міф як ядро художньої словесності

 Філологія (Мова і література англійська) 035

Літературознавчі методологія і методи досліджень

 Філологія (Літературна творчість) 035

ІКТ в науковому дослідженні літературного процесу

Психологія творчості

Інтертекстуальність в художній словесності

Історія української літератури ХХ – початку ХХІ століття

Літературна критика ХХ-ХХІ століть: основні тенденції і постаті

Практикум з літературної критики

Творчий семінар: поезія

Теорія і практика літературної творчості

 Українська мова і література 

Українська література в слов’янському контексті

Рецепція Біблії в українській і світовій літературі
Інтермедіальні студії

Семіотика тексту
Українська література в слов’янському контексті

Міфологія і фольклор

Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури

Методологія і методи літературознавчих досліджень

 

 


 

 

За вибором студентів:

 


"Літературні творчі майстерні" (4 кредити);
"Сучасна українська література: міждисциплінарні контексти
(4 кредити);
"Антиутопія ХХ - ХХІ ст." (4 кредити);
"Польська мова" (8 кредитів).

 

 

 


При кафедрі української літератури і компаративістики функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.01. - українська література, 10.01.06 - теорія літератури.

 Відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій.Кафедрою української літератури і компаративістики систематично проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи, олімпіади, літературні читання та конкурси творчих робіт. 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

кафедри української літератури і компаративістики

Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка на 2017-2022 рр.

 

І. Обґрунтування концепції кафедри

Назва, статус і особливість роботи кафедри української літератури і компаративістики  зумовлені сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, врахування яких інспірує відповідний розвиток кафедри як структурного підрозділу Інституту філології; тенденціями розвитку літературознавства в системі гуманітарних наук; досвідом викладання в Київському університеті імені Бориса Грінченка з урахуванням потужного кадрового інтелектуального і творчого потенціалу.

Свою мету вбачаємо в забезпеченні надання  якісної практикоорієнтованої освіти в галузі філології, формуванні загальних  і фахових компетентностей для здобуття відповідної кваліфікації з урахуванням майбутніх професійних потреб, актуальних для сучасного суспільства, формуванні національно свідомого громадянина України; підвищенні літературознавчої, компаративної компетенції та культурологічної ерудиції майбутнього фахівця, зважаючи на новітні стандарти і вимоги до освіти в галузі «Гуманітарні науки».

 

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри

        Основними  напрямками роботи кафедри є

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідницька робота;
 • підготовка професорсько-викладацького складу;
 • освітня, наукова та соціально-гуманітарна робота зі студентами;
 • формування контингенту студентів, профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями;
 • міжвузівська та міжнародна співпраця.

 

ІІ.1Пріоритетним напрямом навчально-методичної діяльності кафедри є викладання літературознавчих дисциплін на високому фаховому рівні, зокрема:

 

 • реалізація нової освітньої стратегії з метою формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для фахівція ХХІ ст. (організація роботи студентів в осередках – НДЛ грінченкознавства, Центрі технологій навчання літератури та Літературному театрі; розробка й оновлення навчально-методичного комплексу з дисциплін кафедри; робота над змістом, методичним забезпеченням, розширенням баз практик; підготовка програм філологічних практик, оновлення програм педагогічних практик; робота студентів-магістрантів у науково-дослідних лабораторіях Інституту, проведення практик на проектній основі; співпраця з базами практик з метою подальшого працевлаштування випускників; розробка й оновлення методичного забезпечення (підготовка методичних матеріалів, завдань для організації самостійної, проектної роботи, тестових завдань та ін.);
 • подальша інтеграція наукової і навчальної діяльності, організація освітнього процесу на дослідницькій основі; співпраця з НДЛ грінченкознавства;
 • удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів (нові змістові модулі, дисципліни, спеціалізації,практики, які поглиблюють  професійні навички, є актуальними для ринку праці і сприяють зростанню конкурентоздатності наших випускників).
 • розробка й вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії;
 • акредитація магістерської  програми з філології в НАЗЯВО;
 • підготовка і впровадження курсу «Сучасна українська література» для всіх спеціальностей Університету;
 • підготовка і впровадження спеціалізованих блоків програм каталогу дисцилін за вибором для студентів інших факультетів та Інститутів;
 • удосконаленнянавчально-методичних посібників, електронних навчальних курсів для забезпечення реалізації нової освітної стратегіїоптимізація форм колективної й індивідуальної роботи зі студентами, у т.ч. в електронному середовищі;
 • активне впровадження та аналіз якості розроблених електронних навчальних курсів;
 • оптимізація гостьових курсів орієнтовно до потреб освітнього процесу;
 • забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, інтенсифікація впровадження дистанційної складової
 • подальше забезпечення підготовки фахівців зі спеціалізації «Слов'янські мови»; формування іншомовної компетентності шляхом реалізації сертифікатних програм у системі додаткових освітніх послуг.

 

ІІ.2Головними завданнями діяльності професорсько-викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям сучасної науки, актуальним літературознавчим питанням:

 

 • затвердження і реалізація нової наукової теми «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах», яка об’єднує дослідження, спрямовані на комплексне вивчення націогенних і соціокультурних функцій художньої літератури та літературознавства (розробка типології ідентичностей, епістемологічних та етичних кодів), що дають змогу ідентифікувати специфіку національної культури в одночасних процесах глобалізації і фрагментації світу;
 • підвищення публікаційної активності викладачів; обов'язкове дотримання вимог корпоративного стандарту;
 • доповнення профілю спеціалізованої вченої ради спеціалізацією «Порівняльне літературознавство»;
 • реалізація підготовки докторів філософії та докторів наук зі спеціалізації «Порівняльне літературознавство»;
 • активізація славістичних досліджень не лише в аспекті вивчення мов, а й розвиток компаративних українсько-польськихукраїнсько-чеських, українсько-хорватських, українсько-словацьких студій;
 • здійснення спільних наукових, прикладних та міждисциплінарних досліджень викладачів і студентів має стати запорукою спадковості та перспективності наукової діяльності кафедр, що напряму обумовлює оновлення та реалізацію наукових тем кафедр та оптимізацію їх практикоорієнтованості;
 • підготовка колективної монографії з проблеми «Типологія ідентичностей у  художній літературі»: вироблення методології прочитання літературних текстів та літературного процесу в цілому, доцільної в умовах глобалізованого й водночас надзвичайно роз’єднаного світу, підпорядкованого кризам ідентичностей; пропозиція  практичних моделей прочитання літературних текстів, у яких буде розкрито, як особистість зберігає чи формує свою ідентичність; формування  критичного підходу до конструктивних і деструктивних способів збереження пам’яті про свою культуру, відбитих у літературі;
 • публікація англомовних версій наукових фахових видань «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» та електорнного видання «Синопсис: текст, контекст, медіа» на сайтах видань при домені Університету та просування наявних наукових видань до наукометичних баз (WebScience);
 • проведення щорічних Міжнародних наукових конференцій з актуальних літературознавчих  проблем.

 

ІІ.3Підготовка професорсько-викладацького складу:

 • підвищення рівня якісного складу кадрів вищої кваліфікації;
 • формування системи цінностей, необхідних для успішної діяльності колективу;
 • створення сприятливої атмосфери для сприйняття корпоративної культури; поширення практики корпоративної культури (тренінги, індивідуальні і колективні творчі проекти).

 

ІІ.4 Робота зі студентами:

 

 • реалізація соціального проекту «Із Києвом і для Києва» (Відкритийконкурсчитців «Ізянголом на плечі»; Літературно-мистецькийконкурс для старшокласників «Березневі містерії»);
 • подальша інтеграція освітньої та наукової, соціально-гуманітарної роботи студентів через участь у гуртках кафедри «Перший крок у науку: літературознавчі студії», Літературна студія «Література і Час», кіноклуб;удосконалення форми профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми та середніми спеціальними навчальними закладами, а також органами управління системою загальної середньої освіти міста Києва та Київської області з метою формування якісного контингенту студентів; це переформатування профорієнтації у ранню, яка починається з роботи із учнями 8-9 класів;
 • реалізація плану соціально-гуманітарної роботи кафедри як структурного підрозділу Інституту філології Університету; активізація роботи кураторів в академічних групах.

 

 

ІІ.5 Формування контингенту студентів,співпраця з роботодавцями:

 

 

 • удосконалення форми профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми та середніми спеціальними навчальними закладами, а також органами управління системою загальної середньої освіти міста Києва та Київської області з метою формування якісного контингенту студентів; це переформатування профорієнтації у ранню, яка починається з роботи із учнями 8-9 класів;
 • оновлення формату щорічних кафедральних загальнокиївських конкурсів для школярів «Із Янголом на плечі», «Березневі містерії»;
 • приділення особливої уваги формуванню контингенту магістрантів (співвіднесення: ліцензійний обсяг/набори/випуски) – якість підготовки та привабливі додаткові спеціалізації;
 • профорієнтаційна робота для цільової аудиторії щодо вступу на освітні програми магістра та доктора філософії у галузі філологі (організація і проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із літературної компаративістики; конкурсу студентських творчих робіт, розширення кола авторів збірки студенських творів «Сонячне проміння» та активна промоція видання  із метою залучення талановитої молоді – потенційних абітурієнтів на магістерські та докторські програми та ін.);
 • моніторинг працевлаштування випускників упродовж трьох років, налагодження співпраці з організаціями та установами, де вони працюють. 

 

ІІ.6 Міжнародна діяльність

 

 • реалізація міжнародних зв’язків через систему стажувань, стипендій, ґрантів, спільних наукових досліджень, наукових публікацій, обмін фахівцями для читання циклу лекцій чи проведення майстер-класів;

 

 

 • активізація міжнародної діяльності згідно з чинними угодами про співпрацю  з вищими освітніми закладами (Університет Адама Міцкевича в Познані, Білостоцький університет, Єзуїтський університет Ігнація в Кракові, Софійський університет імені Св. Климента Охридського, Католицький університет імені Івана Павла ІІ в Любліні, Університет фізичного виховання та спорту ім. Анджея Снядецького у Гданську, Щецинський університет, Вища державна професійна школа у Валчу);
 • активізація існуючих та започаткування нових спільних серійних наукових проектів (видання) з університетами-партнерами;
 • підготовка й оформлення грантових заявок на участь у колективних та індивідуальних грантових наукових проектів у галузі літературознавства, інтермедіальних студій (Еразмус+,  Міжнародний Вишеградський фонд та ін.).

 

 

 

ІІ.7 Співпраця з освітніми і культурно-мистецькими  закладами Києва й України:

 • інтенсифікація співпраці з усіма підрозділами Університету (спільні міждисциплінарні наукові й освітні проекти зі структурними підрозділами Університету, профорієнтаційну робота в Університетському коледжі; подальша співпраця з НМЦ тележурналістики, НВК «АстудіЯ»);
 • активізація співпраці членів кафедри з Інститутом літератури імені                  Т.Г. Шевченка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Національним музеєм історії України, Національним музеєм літератури України, Музеєм шістдесятництва, Українським радіо «Культура», Міжнародним літературним конкурсом «Коронація Слова»;
 • робота в електронному середовищі з матеріалами освітнього й просвітницького змісту; виступи на радіо, телебаченні.

Завідувач кафедри української літератури і компаративістики,

доктор філологічних наук, професор                                                          

О. О. Бровко

 


 

Колектив кафедри української літератури і компаративістики  відрізняє творча інтелектуальна атмосфера,

відкритість до комунікацій, модерне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та глибинного спілкування. 


  

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter