Календар подій

Запрошуємо до друку в спеціальному тематичному випуску «Сучасні системи обробки мовних та текстових даних» фахового електронного журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа»

Дорогі колеги!

Запрошуємо до участі в спеціальному тематичному випуску «Сучасні системи обробки мовних та текстових даних» фахового електронного журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа».

Рішення про підготовку випуску прийняте за результатами V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 10 грудня 2020 року).

Орієнтовна тематика статей випуску:

1. Лексикографічна спадщина Бориса Грінченка.

2. Лексикографія в Україні та за кордоном: історія і сучасність.

3. Словник і мовна норма.

4. Типи інформації у словниковій статті.

5. Словник мови письменника як лексикографічний феномен.

6. Лексикографія і міжкультурна комунікація.

7. Комп’ютерна лексикографія та процесування мовних даних.

8. Корпусна обробка мовних та текстових даних.

9. Мовні та позамовні чинники перекладної лексикографії.

10. Навчальна лексикографія.

Також можуть бути опубліковані виконані вперше та супроводжені науковим коментарем переклади українською мовою важливих праць з лексикографії та процесування природних мов.

До розгляду приймаються рукописи українською, англійською, німецькою, польською мовами, оформлені згідно з вимогами журналу та подані через сайт видання до 15 лютого 2021 року включно. У коментарях до подання просимо зазначити його призначення до спецвипуску “Сучасні системи обробки мовних та текстових даних”.

Відбір матеріалів для публікації здійснюватиметься згідно з чинними в журналі правилами та процедурами. Рішення про схвалення статей до публікації буде прийняте та повідомлене авторам до 1 травня 2021 року.

Вихід спеціального тематичного випуску “Сучасні системи обробки мовних та текстових даних” запланований на 1 червня 2021 року.

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» засновано у 2012 році Київським університетом імені Бориса Грінченка. Засновник повністю фінансує видання, плата за подання та за публікацію не стягується.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Журнал реферується, індексується та зберігається в ERICH PLUS, Ulrichsweb, DOAJ, Index Copernicus International (85,29) та ін. Детальніше: https://synopsis.kubg.edu.ua.

Dear colleagues!

We cordially invite you to contribute to a special thematic issue “Modern Systems of Linguistic and Textual Data Processing” of the electronic title “Synopsis: text, context, media”.

The decision to prepare the issue was informed by the results of the V National Academic and practical conference “From Borys Grinchenko's Dictionary to Modern Lexicographic Systems” (Institute of Philology of Borys Grinchenko Kyiv University, December 10, 2020).

The papers invited for contribution can be devoted but not limited to the following thematic scope:

1. Lexicographic heritage of Borys Grinchenko.

2. Lexicography in Ukraine and abroad: history and state-of-the-art.

3. Dictionary and a language norm.

4. Information types in a dictionary article.

5. Dictionary of the writer's language as a lexicographic phenomenon.

6. Lexicography and intercultural communication.

7. Digital lexicography and linguistic data processing.

8. Corpus processing of linguistic and textual data.

9. Linguistic and extralinguistic factors of multilingual lexicography.

10. Educational lexicography.

Translations into Ukrainian of prominent works on lexicography and natural language processing, made for the first time and accompanied by a scientific commentary, may also be published.

Manuscripts in Ukrainian, English, German, Polish, prepared in accordance with the requirements of the journal and submitted through the journal website by February 15, 2021, will be accepted for consideration. In the comments to the submission, please indicate its purpose for the special issue  “Modern Systems of Linguistic and Textual Data Processing”.

Selection of materials for publication will be carried out according to the rules and procedure, enforced by the journal. The decision to approve the articles for publication will be made and authors will be notified by May 1, 2021.

The release of a special thematic issue “Modern Systems of Linguistic and Textual Data Processing” is scheduled for June 1, 2021.

The journal was founded in 2012 by Borys Grinchenko Kyiv University. The founder fully finances the publication; both the submission and publication are free of charge.

The journal is included in the list of scientific professional editions of Ukraine (Category B). The journal is referenced, indexed and archived by ERICH PLUS, Ulrichsweb, DOAJ, Index Copernicus International (85.29) etc. Read more: https://synopsis.kubg.edu.ua.