Програми екзаменів

І курс

«Література Великої Британії та США»пеціальність:  035 Філологія. Спеціалізація: 035.04.03 Переклад (англійська мова))

«Психологія» пеціальність:  035 Філологія. Спеціалізація: 035.04.01 Мова і література (англійська))

"Практична фонетика (німецька мова)" (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)"(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

«Практичний курс східної мови (японської) (1 курс, ФІЯ, денна)»пеціалізації: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)

"Культура усного і писемного мовлення (українська)" (Спеціальність: 293 Міжнародне право)

«Українські студії» (Спеціальність:227 Фізична терапія, ерготерапія)

 «Іноземна мова» (Освітня програма: 035.01 Українська мова та література)

"Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури" (Освітня програма: 035.01 Українська мова та література)

 

ІІ курс

"Психологія(Освітня програма: 035.01 Українська мова та література)

«Творчі майстерні» (Спеціалізація : 035.01 Українська мова та література. Освітня програма: Українська мова і література. Вибіркова спеціалізація: Літературознавство)

«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)» (Освітня програма: 035.01 Українська мова та література)

"Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури" (Освітня програма: 035.01 Українська мова та література)

«ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ» (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: Переклад)

"Практична граматика (німецька мова)" (Освітня програма: Мова і література (німецька)

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)"(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: Мова і література (англійська))

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)"(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: Мова і література (німецька))

"Теоретична фонетика (німецька мова)"(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: Мова і література (німецька))

«Література Великої Британії та США» пеціальність:  035 Філологія. Спеціалізація: 035.04.03 Переклад (англійська мова))

"Педагогіка" (Спеціальність: 035.01 українська мова та література; 035.04 германські мови та літератури (переклад включно); 035.05 романські мови та літератури (переклад включно). Спеціалізація: 035.043 Мова і література німецька; 035.051 Мова і література іспанська; 035.052 Мова і література італійська; 035.055 Мова і література французька)

«Психолого-педагогічні студії» (Освітня програма: Мова і література китайська; Мова і література японська. Спеціалізація: Східні мови та літератури (переклад включно))

"Світова література: Історія зарубіжної літератури" (Освітня програма: Мова і література (англійська))

"Світова література: Історія зарубіжної літератури(Освітня програма: Мова і література (іспанська))

"Світова література: Історія зарубіжної літератури(Освітня програма: Мова і література (італійська))

"Світова література: Історія зарубіжної літератури(Освітня програма: Мова і література (французька))

"Світова література: Історія зарубіжної літератури(Освітня програма: Мова і література (німецька))

"Практика усного та писемного мовлення (англiйська мова як друга іноземна)"  (Освітня програма: Мова і література (китайська), ( японська)) 

«Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)» (Освітня програма: Мова і література (китайська), викладач - Бабушко О.А.)

 "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)(Освітня програма: Мова і література (китайська))

«Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)» (Освітня програма: Переклад (англійська мова))

 

ІII курс

«Теорія і практика літературної творчості»пеціальність:  035 Філологія. Освітня програма: Українська мова і література. Спеціалізація: Літературна творчість)

«Дизайн друкованих медій» (Спеціальність : 035 Філологія (Українська мова та література), спеціалізація: Мовознавство)

«Методика навчання в середній школі», «Методика навчання східних мов в школі», «Методика навчання зарубіжної літератури в школі»пеціальність:  035 Філологія. Освітня програма: Мова і література (японська). Спеціалізація: Східні мови та літератури (переклад включно))

«Методика навчання в середній школі», «Методика навчання східних мов в школі», «Методика навчання зарубіжної літератури в школі» пеціальність:  035 Філологія. Освітня програма: Мова і література (китайська). Спеціалізація: Східні мови та літератури (переклад включно))

"Лекискологія (німецька мова)" (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

"Методика навчання в середній школі" (методика навчання іноземної мови та методика навчання зарубіжної літератури) (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

"Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" (Освітня програма: Мова і література (італійська); Мова і література (французька))

"Практика усного та писемного мовлення (англiйська мова як друга іноземна)"  (Освітня програма: Мова і література ( японська)) 

"Історія мови" (Освітня програма: 035.04.01 Мова і література (англійська))

«Методика навчання в середній школі» (Освітньої програми 035.04.02 Мова і література (німецька))

 

 

ІV курс

«Практикум з української мови: Стилістика і культура мовлення» (Спеціальність: 035 Філологія. Освітня програма: 035.01.01 Українська мова і література)

«Мова і стиль текстів PR» (Спеціальність: 035 Філологія. Освітня програма:  Українська мова і література)

«Теоретичний курс (англійська мова)»(Спеціальність: 035 Філологія. Освітня програма: 035.01.01 Українська мова і література)

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)" (Спеціалізація:035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

"Практичний курс перекладу  німецької мови" (Спеціалізація:035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

"Теоретична граматика (німецька мова)(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

"Стилістика (німецька мова)(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

«Практика усного та писемного мовлення (китайська мова)» (Освітня програма: Мова і література (китайська))

«Стилістика китайської мови» (Освітня програма: Мова і література (китайська))

«Теоретична граматика китайської мови»(Освітня програма: Мова і література (китайська))

«Практика усного та писемного мовлення (японська мова)»(Освітня програма: Мова і література (японська)) 

«Стилістика японської мови» (Освітня програма: Мова і література (японська))

«Теоретична граматика японської мови» (Освітня програма: Мова і література (японська))

«Літературознавчі студії» (Освітня програма: Мова і література (японська))

«Літературознавчі студії» (Освітня програма: Мова і література (китайська))

"Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)" (Освітня програма: Мова і література  (англійська))

 

 


Освітній рівень: другий (магістерський)

V курс

«СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЛІТЕРАТУРНІ ФОРМАТИ: ТЕХНОЛОГІЯ І ПРОМОЦІЯ» пеціальність: 035 Філологія. Спеціалізація : Українська мова і література. Освітня програма: Літературна творчість)

"Комунікативні стратегії німецької мови" (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (німецька))

"Лінгводидактика вищої школи (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (німецька))

"Теорія і практика перекладу (німецька мова)" (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (німецька))

«Методика навчання  мовознавчих дисциплін у вищій школі» та «Методика навчання  літературознавчих дисциплін у вищій школі» (Спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)) 

«Теорія та історія сучасного літературного процесу» (Спеціалізація: 035.01 – українська мова та література, ОП “Літературна творчість”)

«Аналіз та інтерпретація художнього тексту» (Освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура)

«Методологія і методи філологічних досліджень»(Освітня програма: Українська мова та література)

"Теорія і практика перекладу (німецька мова)" (Освітня програма 035.04.02 Мова і література (німецька))

 

VІ курс

"Література німецькомовних країн" (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (німецька))

"Наукова німецька мова(Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (німецька))

 


Заочна форма навчання

 

ІІ курс

Практика усного та писемного мовлення (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

ІІІ курс

Практична німецька мова і переклад (Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))

Музичне мистецтво