Статут СНТ ІФ

СТАТУТ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ

 

Студентське наукове товариство Гуманітарного інституту (СНТГІ) є добровільною науково-суспільною організацією студентів, що діє на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, створене з метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів та їх участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті, а також з метою здійснення наукової, освітньої, культурно-просвітницької, творчої діяльності.

 

1. Мета та завдання студентського наукового товариства

1.1. Основною метою СНТГІ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація.

 

2. Основними завданнями СНТГІ є наступні:

2.1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно проблем, що виникають у проведенні наукової роботи;

2.2. пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та магістрантів, надання їм усебічної допомоги;

2.3. сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, їх здібностей;

2.4. популяризація наукової діяльності у студентських колах;

2.5. сприяння публікаціям і впровадженню в практику наукових розробок студентів;

2.6. створення творчих колективів з метою реалізації науково-дослідного потенціалу студентів ;

2.7. сприяння діяльності студентських гуртків;

2.8. проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед студентів і молодих науковців;

2.9. участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо;

2.10. забезпечення обіг науково-організаційної інформації.

 

3. Структура студентського наукового товариства

3.1. Студентське наукове товариство інституту, створене за представницьким принципом з базових структурних підрозділів, якими є студентські наукові гуртки кафедр. У структурі СНТГІ працюють секції (іноземної мови, української мови, фізичного виховання, магістерських досліджень). СНТГІ покликане створити та проводити системну роботу, аналізуючи її ефективність та вносячи корективи.

3.2. Безпосередньо студентську науку очолює науковий куратор СНТГІ із науково-педагогічних працівників інституту, який призначається рішенням Вченої ради інституту і підпорядковується заступнику директора Гуманітарного інституту з наукової роботи. Науковий куратор СНТГІ контролює роботу Ради СНТГІ, яку очолює Голова СНТГІ .

3.3. Рада СНТГІ – вищій колегіальний орган керівництва організацією, який створено з метою паритетного представництва студентів різних напрямів професійної освіти.

3.4. Рада СНТГІ, у свою чергу, координує роботу студентських наукових гуртків кафедр, які максимально наближені до активу студентів-науковців.

3.5. Основними науковими осередками є наукові гуртки при кафедрах.

 

4. Членство в СНТГІ

Членом СНТГІ може бути кожен студент, який бажає поглибити чи розширити свої знання, вивчати методи дослідження, брати участь у науково-дослідницькій роботі в одному із підрозділів студентського наукового товариства інституту.

 

5. Права і обов’язки члена СНТГІ

5.1. Член СНТГІ має право:

ü    обирати та бути обраним у керівні органи СНТГІ;

ü    брати участь у всіх заходах СНТГІ та в обговоренні всіх питань його діяльності;

ü    вносити пропозиції щодо покращення діяльності організації;

ü    надавати для обговорення результати своєї наукової роботи на засіданнях наукового гуртка, конференціях;

ü    публікувати результати своєї наукової роботи в наукових виданнях;

ü    користуватися науковою літературою бібліотеки університету;

ü    переходити з одного наукового гуртка в інший;

ü    отримувати методичну, інформаційну та інші види допомоги з боку СНТГІ;

ü    добровільно виходити зі складу СНТГІ;

ü    за умов досягнення суттєвих успіхів в науково-дослідній роботі і високих досягнень у навчанні мати переваги при одержанні рекомендацій для вступу до магістратури та аспірантури.

5.2. Член СНТГІ зобов'язаний:

ü    у своїй діяльності дотримуватись усіх вимог СНТГІ;

ü    брати активну участь у роботі наукового гуртка та діяльності СНТГІ;

ü    виконувати рішення СНТГІ;

ü    розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;

ü    успішно виконувати навчальний план;

ü    проводити науково-дослідну роботу з дотриманням запланованих термінів;

ü    звітувати на засіданнях наукового гуртка кафедри за виконання планових зобов’язань;

ü    сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності СНТГІ як наукової молодіжної студентської організації.

 

6. Керівництво роботою Ради СНТГІ

6.1. Вищим органом СНТГІ є підсумкова звітно-виборча конференція членів СНТ інституту, на якій заслуховується звітна доповідь голови Ради СНТГІ за минулий рік і здійснюються вибори нового складу Ради СНТГІ. На конференцію виносяться питання, що стосуються діяльності організації. Конференція скликається Радою СНТГІ один раз на рік або за необхідності і є правочинною, якщо на ній присутні не менш ніж половина членів СНТГІ.

6.2. Загальне керівництво діяльністю Ради СНТГІ здійснює заступник директора Гуманітарного інституту з наукової роботи.

6.3. Безпосереднє керівництво діяльністю СНТГІ здійснює науковий куратор Ради СНТГІ із науково-педагогічних працівників інституту, який призначається рішенням Вченої ради інституту і звітує перед нею про свою діяльність.

6.4. Науковий куратор інституту організує діяльність Ради СНТГІ, надає допомогу у виконанні поточної та перспективної роботи, спрямованої на розвиток і удосконалення наукової творчості студента;

6.5. Координує роботу кураторів кафедральних наукових гуртків;

6.6. Сприяє формуванню у студентів поваги до наукової праці, гордості за обрану професію, позиціонуванню Студентського наукового товариства як елітної студентської організації в межах інституту з високими критеріями добору її членів.

6.7. Координує роботу з проведення студентських наукових конференцій, предметних олімпіад, конкурсів наукових робіт, узагальнює їх результати;

6.8. Вносить пропозиції в директорат і Вчену раду інституту стосовно морального і матеріального стимулювання студентів, їх наукових керівників, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі, та організаторів студентської наукової роботи.

 

7. Рада СНТГІ

7.1. Координаційним органом студентського наукового товариства в інституті є його рада.

7.2. Рада СНТГІ – виконавчий орган студентського товариства, який здійснює керівництво його роботою у перервах між підсумковими конференціями.

7.3. Рада СНТГІ обирається з найбільш активних членів відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови, заступника, відповідального секретаря та членів ради СНТГІ, кількість яких установлюється конференцією.

7.4. До складу Ради СНТГІ входять старости наукових гуртків кафедр, обрані представники студентського наукового активу.

7.5.  Функції Ради СНТГІ:

7.5.1. Організовує проведення Конференції СНТГІ;

7.5.2. виконує доручення Конференції, координує, контролює діяльність кафедральних наукових гуртків протягом року, заслуховує звіти старост кафедральних наукових гуртків;

7.5.3. розробляє план заходів з організації студентської наукової роботи на навчальний рік;

7.5.4. здійснює керування роботою СНТГІ;

7.5.5. сприяє організації нових студентських гуртків, наукових лабораторій для дослідження актуальних наукових проблем;

7.5.6. організує проведення тематичних конференцій в інституті і між інститутами;

7.5.7. бере участь у поданні студентських наукових праць на республіканські, галузеві та регіональні конкурси;

7.5.8. бере участь у формуванні журі наукових конкурсів та олімпіад;

7.5.9. бере участь у визначенні членів СНТГІ для зарахування в магістратуру та аспірантуру;

7.5.10. організовує проведення лекцій та зустрічей студентів з діячами науки;

7.5.11. здійснює пропаганду наукової діяльності студентів у засобах масової інформації і мережі ІНТЕРНЕТ;

7.5.12. виносить питання, що стосуються роботи СНТГІ, на розгляд директорату, засідань кафедр і Вченої ради інституту;

7.6. Основними функціями Голови СНТГІ є наступні:

управління колективом СНТГІ;

організація роботи СНТГІ у відповідності з планом наукових заходів;

залучення студентів до вирішення проблем, пов’язаних з підготовкою наукових робіт, організацією роботи СНТГІ;

створення системи контролю і звітності про виконання планових зобов’язань та підсумки науково-дослідної діяльності студентів шляхом:

а) контролю за веденням реєстру членів СНТГІ і студентських наукових робіт;

б) розробки принципів та критеріїв оцінки студентської наукової роботи ;

в) забезпечення своєчасного проведення звітів старостами студентських наукових гуртків, що діють при кафедрах, перед Радою Студентського наукового товариства інституту під контролем заступника директора інституту з наукової роботи один раз на семестр або за необхідності;

г) проведення щорічного звіту голови студентського наукового товариства перед студентами - членами СНТГІ і Вченою радою інституту.

 

8. Студентський науковий гурток

8.1. Структурною одиницею СНТГІ є науковий студентський гурток, який створюється на кожній кафедрі Гуманітарного інституту.

8.2. Гурток – це стабільно працюючий колектив студентів-науковців, зацікавлений у роботі в одному конкретному змістовному науковому напрямку, відповідає формату кафедри, при якій він існує, входить до плану роботи кафедри, має наукового куратора, призначеного кафедрою.

8.3. Основними завданнями наукового гуртка є наступні:

8.3.1. залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють схильності і зацікавленість до науково-дослідної роботи;

8.3.2. організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрі;

8.3.3. опанування методів і прийомів наукових досліджень;

8.4. Для виконання поставлених завдань гуртка на кафедрі проводяться наступні заходи:

8.4.1. складається річний план роботи;

8.4.2. не рідше одного разу на місяць проводяться засідання членів наукового гуртка з обговорення підсумків наукових праць, реферативних повідомлень;

8.4.3.у разі необхідності створюються секції для поглибленого дослідження проблем;

8.4.4 організується проведення міжкафедральних наукових конференцій.

8.5. Керівництво роботою гуртка

Керівництво робою гуртка здійснюється науковим керівником, як правило, завідувачем кафедри або призначеним ним досвідченим викладачем, який має досягнення у науково-дослідній діяльності. Організаційна робота гуртка здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні гуртка і затверджується його науковим керівником

8.6. Обов’язками старости гуртка є:

1) складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу гуртка і своєчасне подання їх до ради СНТГІ;

2) сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка;

3) систематичне інформування ради СНТГІ про роботу гуртка;

4) залучення членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що проводяться радою СНТГІ.