Наукові дослідження

НАУКОВА ШКОЛА

ПРОБЛЕМИ МІФОСЕМІОТИКИ ТА ЛІНГВОУНІВЕРСОЛОГІЇ

 

 

Рік заснування наукової школи: 2014

Керівник наукової школи: КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Чернівці, Чернігів

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА: лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, семіотика міфологічного простору, вербальне моделювання альтернативних світів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 Підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

 Встановлення контактів з науковими колами українських та зарубіжних університетів.

 Організація й проведення науково-практичних й міжнародних конференцій.

 Написання й публікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних.

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КОЛЕСНИКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

1. Вуєк. О. Лінгвокультурні особливості номінацій екзистенційних феноменів (на матеріалі поетичних текстів англомовних ірландських авторів)

2. Тітаренко М. В. Мовні засоби реалізації соціального статусу людини: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови)

3. Стрельченко К.С. Номінативний простір таємниця: лінгвокультурний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.)

4. Гусар А.В. Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі

5. Ширінян Е.А. Аксіологічний простір політичного дискурсу К. Аденауера