Про кафедру

Мова є субстанцією, яка несе в собі «дух народу» (В. фон Гумбольдт), мова відбиває картину світу, вона є провідником в інший світ, співставний або неспівставний із власним, і тому іноземна філологія створює необхідну базу для інноваційного розвитку освітнього і культурного обширу у будь-якій сфері людської діяльності.

Геніальний німецький поет, драматург, прозаїк і теоретик мистецтва Й.В. фон Гете пише у 1832 р.: "Німецька мова досягла такого високого ступеня розвитку, коли всім дана в руки змога доладно виразити себе як у прозі, так і в ритмізованих та римованих віршах відповідно до предмета, який ми сприйняли, й в силу нашої здібності". 

   Кафедра заснована у 2012 році згідно зі Статутом Університету

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 035 "Філологія (мова і література німецька)" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" та спеціальності 035 Філологія "Мова і література (німецька)" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр".


З 2012 по 2020 роки кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна

З вересня 2020 року кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Гайдаш Анна Владиславівна


Стратегічна мета кафедри полягає у забезпеченні тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в області філології у межах загальноосвітнього контексту Університету.


                                                           Пріоритетними в діяльності кафедри є два напрями:

  • Перший – це навчання практичним і теоретичним мовним дисциплінам із іноземної філології студентів  Інституту філології. Мовна компетенція випускників Київського університету імені Бориса Грінченка має відповідати загальноєвропейському стандарту володіння європейськими іноземними мовами на основі шести рівнів А1 – А2 – В1 – В2 – С1 – С2 («Європейський мовний портфель»). Без вирішення цієї задачі неможливе досягнення цілей, які ставить перед собою Університет. Оволодіння теоретичними дисциплінами, у свою чергу, має закласти фундамент знань, необхідних для навчання в аспірантурі. Усе вищезазначене стосується підготовки високопрофесійних кадрів не тільки для середньої, але й вищої шкіл.
  • Другий напрям – це розвиток лінгвістичної та літературознавчої освіти. Необхідно використовувати можливості об’єднання всього найкращого, що вже створено й розроблено на кафедрі та в інших підрозділах Університету. Це стосується як навчальної, так і науково-дослідницької сфери діяльності кафедри. Як зразок нових прикладних напрямів, що розробляються на кафедрі слід назвати міфосеміотику,  лінгвоуніверсологію, екологічну лінгвістику, політичну лінгвістику, соціолінгвістику, емотивну лінгвістику, драмознавство, літературознавчу геронтологію. Кафедра є науковим осередком, об'єднавчим центром для дослідників у лнгвістиці та літературознавстві, де розробляються сучасні напрями, ідеї, проєкти.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

ОКР бакалавр:

1 курс

2 курс

3 курс

 4 курс

ОКР магістр:

5 курс

6 курс

           

             Державні іспити 

 

Наша кафедра пропонує наступні вибіркові дисципліни:


Кафедра забезпечує денну та заочну аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 " Загальне мовознавство".

 Програми для вступних іспитів за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 "Загальне мовознавство".


Наукова тема кафедри: "Мова. Культура. Комунікація: Синхронія та діахронія".

На кафедрі працюють: науковий гурток німецької філології, керівник - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології Шапочкіна Ольга Володимирівна.; лінгвокраїнознавчий гурток «Mit Deutschland im Herzen» («З Німеччиною в серці»), керівник - Попова Сніжана Григорівна, викладач кафедри германської філології.

 

Ми у соціальних мережах

фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100024688208725

інста instagram Google Академія

Наковою темою кафедри обрано: " "