Про кафедру

Мова є субстанцією, яка несе в собі «дух народу» (В. фон Гумбольдт), мова відбиває картину світу, вона є провідником в інший світ, співставний або неспівставний із власним, і тому іноземна філологія створює необхідну базу для інноваційного розвитку освітнього і культурного обширу у будь-якій сфері людської діяльності.

Геніальний німецький поет, драматург, прозаїк і теоретик мистецтва Й.В. фон Гете пише у 1832 р.: "Німецька мова досягла такого високого ступеня розвитку, коли всім дана в руки змога доладно виразити себе як у прозі, так і в ритмізованих та римованих віршах відповідно до предмета, який ми сприйняли, й в силу нашої здібності". 

   Кафедра заснована у 2012 році згідно зі Статутом Університету

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 035 "Філологія (мова і література німецька)" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" та спеціальності 035 Філологія "Мова і література (німецька)" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр".


З 2012 по 2020 роки кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна

З вересня 2020 року кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Гайдаш Анна Владиславівна


Стратегічна мета кафедри полягає у забезпеченні тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в області філології у межах загальноосвітнього контексту Університету.


                                                           Пріоритетними в діяльності кафедри є два напрями:

 • Перший – це навчання практичним і теоретичним мовним дисциплінам із іноземної філології студентів  Інституту філології. Мовна компетенція випускників Київського університету імені Бориса Грінченка має відповідати загальноєвропейському стандарту володіння європейськими іноземними мовами на основі шести рівнів А1 – А2 – В1 – В2 – С1 – С2 («Європейський мовний портфель»). Без вирішення цієї задачі неможливе досягнення цілей, які ставить перед собою Університет. Оволодіння теоретичними дисциплінами, у свою чергу, має закласти фундамент знань, необхідних для навчання в аспірантурі. Усе вищезазначене стосується підготовки високопрофесійних кадрів не тільки для середньої, але й вищої шкіл.
 • Другий напрям – це розвиток лінгвістичної та літературознавчої освіти. Необхідно використовувати можливості об’єднання всього найкращого, що вже створено й розроблено на кафедрі та в інших підрозділах Університету. Це стосується як навчальної, так і науково-дослідницької сфери діяльності кафедри. Як зразок нових прикладних напрямів, що розробляються на кафедрі слід назвати міфосеміотику,  лінгвоуніверсологію, екологічну лінгвістику, політичну лінгвістику, соціолінгвістику, емотивну лінгвістику, драмознавство, літературознавчу геронтологію. Кафедра є науковим осередком, об'єднавчим центром для дослідників у лнгвістиці та літературознавстві, де розробляються сучасні напрями, ідеї, проєкти.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

ОКР бакалавр:

1 курс

2 курс

3 курс

 4 курс

 • Іноземна мова спеціалізації (німецька), 4 курс, Суспільні комунікації - Попова С.Г.
 • Критичне й аналітичне читання німецькою мовою 4 курс, ФНб - Зайченко О.В.
 • Порівняльна стилістика 4 курс ФП - Редька І. А. 
 • Практична німецька мова і переклад 4 курс, ФНб, денна - Зайченко О.В.
 • Практична німецька мова і переклад, 4 курс, заочна – Городілова Т.М., Коваленко В.М.
 • Практика усного та писемного мовлення (англ.) 4 курс, ФІС, ФІТ, ФІФ, ФН – Тугай О.М.
 • Практика усного та писемного мовлення (англ.) 4 курс, ФК, ФЯ Тугай О.М.
 • Практика усного та писемного мовлення (німецька мова як друга іноземна) 4 курс ФАб -  Сажко Л.А.
 • Практика усного та писемного мовлення (німецька мова як друга іноземна) 4 курс ФП - Коваленко В.М.
 • Практика усного і писемного мовлення, 4 курс, ФУб - Конопляник Т.В.
 • Практичний курс перекладу (англ.) 4 курс ФН, ФФ, ФІС, ФІТ – Гайдаш А.В., Карпенко Ю.В., Степаненко К.В., Бабушко О.А.
 • Практичний курс перекладу (англ.) 4 курс ФК, ФЯ – Гайдаш А.В.
 • Практичний курс перекладу німецької мови, 4 курс, ФАб - Коваленко В.М.
 • Практичний курс перекладу німецької мови, 4 курс, ФПб - Коваленко В.М.
 • Програма виробничої практики зі спеціалізації без відриву від навчання (англійська мова) 4 курс - А.В.Гайдаш, Н.В.Говорун
 • Програма виробничої педагогічної безвідривної практики (філологія німецька) 4 курс - Сажко Л.А.
 • Програма виробничої практики зі спеціалізації без відриву від навчання (Фаб) 4 курс - Сажко Л.А.
 • Програма виробничої філологічної практики (філологія німецька), 4 курс - Шапочкіна О.В.
 • Програма переддипломної практики (філологія німецька), 4 курс - Шапочкіна О.В.
 • Стилістика німецької мови 4 курс - Шапочкіна О.В.
 • Теоретична граматика (німецька мова) 4 курс - Шапочкіна О.В.

ОКР магістр:

5 курс

6 курс

           

             Державні іспити 

 

Наша кафедра пропонує наступні вибіркові дисципліни:


Кафедра забезпечує денну та заочну аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 " Загальне мовознавство".

 Програми для вступних іспитів за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 "Загальне мовознавство".


Наукова тема кафедри: "Мова. Культура. Комунікація: Синхронія та діахронія".

На кафедрі працює лінгвокраїнознавчий гурток «Mit Deutschland im Herzen» («З Німеччиною в серці»), керівник - Попова Сніжана Григорівна, викладач кафедри германської філології.

 

Ми у соціальних мережах

фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100024688208725

інста instagram Google Академія

Наковою темою кафедри обрано: " "