Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

Мова є субстанцією, яка несе в собі «дух народу» (В. фон Гумбольдт), мова відбиває картину світу, вона є провідником в інший світ, співставний або неспівставний із власним, і тому іноземна філологія створює необхідну базу для інноваційного розвитку освітнього і культурного обширу у будь-якій сфері людської діяльності.

Геніальний німецький поет, драматург, прозаїк і теоретик мистецтва Й.В. фон Гете пише у 1832 р.: "Німецька мова досягла такого високого ступеня розвитку, коли всім дана в руки змога доладно виразити себе як у прозі, так і в ритмізованих та римованих віршах відповідно до предмета, який ми сприйняли, й в силу нашої здібності". 

   Кафедра заснована у 2012 році згідно зі Статутом Університету

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 035 "Філологія (мова і література німецька)" першого (бакалавського) рівня вищої освіти та спеціальності 035 Філологія "Мова і література (німецька)" другого (магістерського) рівня вищої освіти.


З 2012 по 2020 роки кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна

З 2020 по 2022 роки кафедру очолювала доктор філологічних наук, доцент Гайдаш Анна Владиславівна


Стратегічна мета кафедри полягає у забезпеченні тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в області філології у межах загальноосвітнього контексту Університету.


                                                           Пріоритетними в діяльності кафедри є два напрями:

  • Перший – це навчання практичним і теоретичним мовним дисциплінам із іноземної філології студентів  Інституту філології. Мовна компетенція випускників Київського університету імені Бориса Грінченка має відповідати загальноєвропейському стандарту володіння європейськими іноземними мовами на основі шести рівнів А1 – А2 – В1 – В2 – С1 – С2 («Європейський мовний портфель»). Без вирішення цієї задачі неможливе досягнення цілей, які ставить перед собою Університет. Оволодіння теоретичними дисциплінами, у свою чергу, має закласти фундамент знань, необхідних для навчання в аспірантурі. Усе вищезазначене стосується підготовки високопрофесійних кадрів не тільки для середньої, але й вищої шкіл.
  • Другий напрям – це розвиток лінгвістичної та літературознавчої освіти. Необхідно використовувати можливості об’єднання всього найкращого, що вже створено й розроблено на кафедрі та в інших підрозділах Університету. Це стосується як навчальної, так і науково-дослідницької сфери діяльності кафедри. Як зразок нових прикладних напрямів, що розробляються на кафедрі слід назвати міфосеміотику,  лінгвоуніверсологію, екологічну лінгвістику, політичну лінгвістику, соціолінгвістику, емотивну лінгвістику, драмознавство, літературознавчу геронтологію. Кафедра є науковим осередком, об'єднавчим центром для дослідників у лнгвістиці та літературознавстві, де розробляються сучасні напрями, ідеї, проєкти.

 

Графік проведення консультацій ДЕК

Для студентів спеціалізації: Мова та література (німецька), Освітнього рівня: другого (магістерського) - 02.06 о 10:00

Для студентів спеціалізації: Українська мова та література, Освітнього рівня: першого (бакалаврського) - 03.06. 2022  о 10:00 

Для студентів спеціалізації:  Германські мови і літератури (переклад включно)/ Романські мови і літератури (переклад включно) /Східні мови і літератури (переклад включно) - 03.06 об 11:20

Для студентів спеціалізації: Германські мови та літератури (переклад включно), освітній рівень: перший (бакалаврський) освітня програма: Переклад. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (німецька мова) - 10.06.2022 о 13:40

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

першого (бакалавського) рівня вищої освіти:

1 курс

2 курс

3 курс

 4 курс

другого (магістерського) рівня вищої освіти:

5 курс

6 курс

                          Підсумкова атестація 

Методичні рекомендації до написання бакалаврських та магістерських робіт

Вимоги до кваліфікаційних бакалаврських робіт

Вимоги до кваліфікаційних магістерських робіт

 

Наша кафедра пропонує наступні вибіркові дисципліни:


Кафедра забезпечує денну та заочну аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 " Загальне мовознавство".

 Програми для вступних іспитів за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та за спеціальністю 10.02.15 "Загальне мовознавство".


Наукова тема кафедри: "Мова. Культура. Комунікація: Синхронія та діахронія".

На кафедрі працює лінгвокраїнознавчий гурток «Mit Deutschland im Herzen» («З Німеччиною в серці»), керівник - Попова Сніжана Григорівна, викладач кафедри германської філології.

 

Ми у соціальних мережах

фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100024688208725

інста instagram Google Академія

Наковою темою кафедри обрано: " "