Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова діяльність

 Наукова стратегія кафедри на 2021-2022 н.р.


Виконана науково-дослідна тема кафедри (2016-2021 рр.)

Номер державної реєстрації науково-дослідної теми кафедри
0116U006607
Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації
European languages and literatures development in cross-communication


 Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Профіль кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства у ГуглАкадемії. 


Наукова школа професора Р.К. Махачашвілі

Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: Монографія. 

Русудан Кирилевна Махачашвілі - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008

Основні публікації (загальна кількість друкованих наукових праць - 86):

«Публікації у наукометричних виданнях Scopus та WoS (16)

1. Makhachashvili, R.K., Semenist I.V.. (2021) Interdisciplinary trends of digital education in the covid-19 paradigm: global event horizon Proceedings of the 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2. pp. 164-172. ISSN 978-171383519-6

2. Makhachashvili, R., Balhtina A., Semenist I. (2021) La función de la inteligencia emocional en la educación digital como el sustrato de la validez de la vida on-line Amazonia Investiga, 20 (45). pp. 20-30. ISSN 2322 – 6307

3. Makhachashvili, R.K., Semenist I.V. (2021) Digital hybrid learning individual quality assessment in european and oriental languages programs: Student case study in Ukraine 14th International Conference on ICT, Society, and Human Beings, ICT 2021, 14 (1). pp. 11-22. ISSN 978-989870430-6

4. Makhachashvili, R.K., Semenist I.V. (2021) Linguistic philosophy of cyberspace Proceedings of the 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2. pp. 24-29. ISSN 978-171383519-6

5. Makhachashvili, R., Morze, N. (2021) Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study 7th International Conference Information Technology and Interactions", 2833. с. 93-102. ISSN 0074-2387-5

Монографії:
1. Rusudan Makhachashvili. Phenomenology of Cyberspace: Communicating Myth Across the Word [Text] / R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars Publishers, 2015. – 317 p.

2. Rusudan Makhachashvili. Linguophilosophic Parameters of English Innovations in Technosphere. [Text] / R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars Publishers, 2012. – 102 p.

3. Posthumanity: Merger and Embodiment. [Text] / R. Makhachashvili – Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2010. – P. 115-123.

4. Махачашвілі Р.К. Феноменологічна неоанглістика: теоретико-методологічні засади. [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 322 c.

5. Махачашвілі Р.К. Англомовна інновацiйна лінгвосфера сучасного буття: онтогенез та динаміка. [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 306 c.

6. Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття [Текст] / Р.К. Махачашвілі. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 204 c


Тетяна Гадульзянівна Харченко

Наукова школа професора Т.Г. Харченко

1. Практикум із дисципліни «Вступ до романської філології». Навчальний посібник.Харченко, Т.Г. (2021) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

2. Linguistic and cognitive features of French social advertising for a healthy lifestyle. Харченко Т.Г., Девос А.О. (2021) Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія: Філологічні науки (мовознавство) (15). pp. 34-40. ISSN 2312-6353

3. Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід. Харченко Т, Удовиченко Л., Зверева, М. (2021) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 32 (1). pp. 156-179. ISSN 2312-5829 

4. Розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика як пріоритетна складова процесу гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття Т.Г.Харченко - Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: 2011

5. Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.)  Т.Г. Харченко - ВІСНИК  Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-77 2, 2008

6. Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освіті Франції: практичний аспектТ.Г. Харченко - Освіта та педагогічна наука, 56-64 1, 2013

7. Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції Т.Г. Харченко- Науковий вісник Донбасу 1 2013

8. До питання про розвиток рефлексії над практикою та її сутністю у французькій педагогічній освіті. Т.Г.Харченко - Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 224 1 2011

9. Клінічний підхід до формування особистості вчителя-рефлексивного практика у Франції Т.Г.Харченко - Порівняльно-педагогічні студії: наук.-пед. журн, 7 1 2011

10. Студент–це особистість Л Баско, Ф Коте, Т.Г.Харченко - Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили ... 1 2009

11. Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століттяТ.Г.Харченко ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102-107 1 2009

12. Роль учителя в „золоте століття” французької педагогіки (1880–1970 рр.) Т.Г.Харченко - Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр.–Вип. ХХXІХ/за заг ... 1 2008

13. Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції Т.Г.Харченко -ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65 1 2007

14. Ідеї гуманізму в епоху французького Відродження Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 68-71 1 2007

15. Людина у філософсько-педагогічних концепціях Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр. Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 91-97 1 2007

16. ЛЮДИНА В ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ФРАНЦУЗЬКОГО УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ Ф Габріель, Т.Г.Харченко - Наукові праці: наук.-метод. журн 75, 6-12 1

17. Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції Т.Г.Харченко - Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр, 281-289 2015

18. Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції Т.Г.Харченко - Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 742 ... 2015 

19. РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Т.Г.Харченко - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ... 2015

20. Автореферат докторської дисертації. Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції Т.Г.Харченко - ТОВ "Лисичанська друкарня" 2014

21. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ Т.Г.Харченко - Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 2014

22. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: монографія Т.Г.Харченко - 2013