Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

makhachashvili
Контактна інформація

r.makhachashvili@kubg.edu.ua

Махачашвілі Русудан Кирилевна

Завідувач

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає філоcофію мови, теорію мовної комунікації, риторику та наративні стратегії, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів, докторантів, студентів, відповідає за інтегровану концепцію та стратегію розвитку науково-методологічного потенціалу кафедри, системи міждисциплінарних зв'язків

Біографія

Закінчила Запорізький національний університет у 2004 році. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2009 році отримала вчене звання доцента. У 2013 - захистила докторську дисертацію, отримала ступінь доктора філологічних наук. Працювала доцентом, згодом, професором кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного університету; заступником декана з наукової роботи; головою Ради молодих вчених ЗНУ; з 2013 по 2015 рр - вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 із захисту кандидатських дисертацій. У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з липня 2015 року.

КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РУСУДАН КИРИЛЕВНИ МАХАЧАШВІЛІ:

1. Підгорна А.Б. Авторська модель світу сестер Бронте. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Одеса, 2008.
2. Головко О.М. Вербалізація антропних вимірів сучасного буття. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Херсон, 2010.

3. Соколов В.В. Концептосфера медицини й охорони здоров'я в англомовній картині світу. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національнийуніверситет − Львів, 2013 р. 

4. Каліберда О.О. Енциклопедизація тлумачних словників англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Одеса, 2013 р.
5. Лазебна Н.В. Англомовний комп’ютерний термін в науково-технічному дискурсі. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Донецьк, 2013 р.
6. Федорова Ю.О. Соціокультрні параметри збагачення словникового складу англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Херсон, 2013 р. 
7. Кузнєцова М.В. Лінгво-когнітивні параметри вторинного дискурсу англійської мови. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2014 р. 
8. Петринська Т.В. Концепт Глобалізація в англомовній картині світу. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2014 р. 
9. Шевчук О.В. Позесивно-субстантивні конструкцій в англійській мові. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2014 р. 
10. Курбатова Т.А. Вербалізація концептосфери Geopolitics. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2015 р.
11. Мосієвич Л.В. Евфемія/дисфемія в англомовній феміністичній прозі. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 / Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2015 р.
12. Шталтовна Ю.А. Структурно-семантичні, лексико-граматичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови на прикладі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дис…канд..філ.наук: 10.02.04 /Запорізький національний університет − Запоріжжя, 2015.

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА РУСУДАН КИРИЛЕВНИ МАХАЧАШВІЛІ:

1. Катренюк В. Ергонімна картина світу європейських лінгвокультур – 10.02.15 – загальне мовознавство. (докторська)
2. Гармаш О. Л. Морфологічний концепт сучасної англійської мови – 10.02.04 – германські мови. (докторська)
3. Андрєєва І.О. Мультимодальність дискурсу англомовної хорористики - 10.02.04 – германські мови. (докторська)
4. Деревінська А.А. Україна в дискурсі італійськомовних ЗМІ – 10.02.15 – загальне мовознавство. (кандидатська)
5. Передерій В. Дискурс англомовного інтернет-щоденника. – 10.02.04 – германські мови. (кандидатська)

Професійний і науковий інтерес

Філософія мови, неологія європейських мов, когнітивна та комунікативна лінгвістика, теорія міжкультурної комунікації

Powered by SobiPro