Наукова діяльність

Профіль кафедри світової літератури в Google-академії

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науковців – досвідчених і початківців – до участі у створенні

електронного наукового й навчально-методичного журналу

Manuscript tytul 1 

 

 «MANUSCRIPT», на сторінках якого обговорюється коло проблем, пов’язаних із питаннями історії зарубіжної літератури – від давнини до сьогодення; сучасного світового літературного процесу, його специфіки; теорії літератури; методики викладання зарубіжної літератури у вищій і середній школах; взаємовпливів і взаємозв’язків різноманітних явищ світової літератури; традиції та новаторства у світовій художньому письменстві; світовий контекст української літератури.

Рубрики нашого журналу:

Lectura sacra: наукові студії з проблем історії і теорії світової літератури

Архіваріус: матеріали наукових конференцій кафедри

Pro et contra:дискусійні матеріали, новий погляд на добре знане, несподіваний ракурс дослідження      

Записки Ментора: науково-методичні праці філологів-практиків

«Рукописи не горять!»: до ювілейних дат

Відлуння: рецепція світової літератури в українському письменстві

Дебют: дослідження студентської наукової молоді

                                Періодичність наукового видання - двічі на рік.

Вимоги до публікацій

        Запропоновані до публікації наукові статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел.

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Обсяг – від 6 до 12 сторінок.

Матеріали подавати у такій послідовності:

 1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

 2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).

 3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

 4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

 5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом). Англійська анотація має містити не менше 250 слів.

 6. Текст статті.

 7. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.

 8. Малюнки і таблиці в тексті як вставлений об’єкт.