Публікації викладачів кафедри

 

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА 2019-2020 Н.Р.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Зарубіжна література. 11 клас (профільний рівень) ТОВ Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-945-075-3

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Зарубіжна література. 11 клас (рівень стандарту) ТОВ Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-945--075-3

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Зарубіжна література. 11 клас : хрестоматія (рівень стандарту) Вершини далекі і близькі . Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-945-101-9

 

Матвійчук, Оксана Євгенівна та Левітас, Фелікс Львович та Петрощук, Наталія Романівна та Войцехівський, Михайло Федорович та Клименко, Нінель Павлівна та Дика, Наталія Михайлівна та Беззуб, Юрій Віленович та Дудар, Ольга Володимирівна та Трухан, Олександр Феодосійович та Сафарян, Світлана Іванівна та Олексенко, Світлана Валер'янівна та Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все" ТОВ "АКМЕ ГРУП", Київ. ISBN 978-617-7354-16-0

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Мала проза Бориса Грінченка у педагогічному та художньо-естетичному вимірах In: Грінченківські етюди. ТОВ "Акме Груп", Київ, с. 168-173. ISBN 978-617-7354-16-0 (гриф МОНУ)

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: візія національної ідентичності, місце в літературному каноні "Тeka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych" (ХІІІ). с. 33-52. ISSN 1733-2249

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Використання античного інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко Всесвітня література в сучасній школі (10). с. 11-16. ISSN 978-966-642-346

Ковбасенко, Юрій Іванович (2018) Нова українська школа : штрихи до портрета (без глянцю та дьогтю) Освітня політика. Портал громадських експертів.

Бітківська, Галина Володимирівна (2019) Сучасний літературний журнал: інтермедіальний дискурс Монографія одноосібна. НМЦ видавничої діяльності КУБГ, Київ.

Бітківська Г.В. Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів. Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. R. VI. 2018. Z. 2 (11). С. 95–105. Index Copernicus

Бітківська Г. Бітківська, Галина Володимирівна (2018) Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі Текст. Контекст. Інтертекст (4). ISSN 2522-929X

Бондарева Е.Е. Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / Е.Е. Бондарева, Н.И.Ильинская. Г.В.Биткивская, В.И.Мацапура. Грамота, Киев. 240 с.

Вишницька Ю. Міфосценарне прочитання образу Дерева Життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі» / Юлія Вишницька // Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. - R. VI, 2018, z. 2 (11). - С. 81-93 Index Copernicus

Вишницька Ю. ГЕНДЕРНЕ (БЕЗСУМНІВНО!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / О. Башкирова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с. // Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 3 (23), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/313/288

Вишницька Ю., Коломоєць О. Індивідуально-авторська версія національної ідентичності в романах Джорджо Щербаненка «Привітна Венера» та «Тенета зради» // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 11-21.

Гальчук О. Моделі світу в художній текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів / О. Гальчук // Султанівські читання [збірник статей]. Т—Вип. VII. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 85 – 100.

Гальчук О. Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття / О. Гальчук // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («постколоніальні стратегії») [Тези доповідей]. – Харків, 2018. – С. 43 – 44.

Гальчук О. Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності / О. Гальчук // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції: збірник наукових праць (філологічні науки). -- №11. – 2018. – С. 20 – 28.

Динниченко Т.А. Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса "Боги жадають" // Султанівські читання [збірник статей]. Т—Вип. VII. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 85 – 100.

Динниченко Т.А. Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська" // Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (21), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/285

Ліхоманова Н. О. Трансформація культурної пам'яті у романі Зеді Сміт "Білі зуби"/ Н. Ліхоманова // МОВА І КУЛЬТУРА. - Випуск 21. - Том V (194). - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - С. 166 - 172.

Ліхоманова Н. О. Карта пам’яті сучасної української літератури // Рецензія на монографію: Пухонська О. Літературний вимір пам’яті / Оксана Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 304 с. / / Синопсис: текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 3 (23), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/314/289

Тверитинова Т.И. «Батальон ангелов» как историографический роман / Т.И.Тверитинова // STUDIA RUSYCYSTYCZNE. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018. T. 26. S.51-58.

Тверитинова Т.И. Петербургский миф в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»: традиции и новаторство / Т.И. Тверитинова // Текст. Язык. Человек: сб.науч.тр. / УО МГПУ им. И.П. Шамякина. Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2019. С. 39-43.

Тверітінова Т.І. Поема О. Блока "Дванадцять" в дзеркалі християнської критики // Матеріали ХV Міжнародної літературознавчої конференції "Інтервали: 1918-1968-2018 (література/літературознавство)". - Чернівці: ЧНУ, 2018. - 176 с. - С. 36-39.

Шовкопляс Г.Є. Постфемінізм: надати жінці слово // Матеріали ХV Міжнародної літературознавчої конференції "Інтервали: 1918-1968-2018 (література/літературознавство)". - Чернівці: ЧНУ, 2018. - 176 с. - С. 121-125.

Шовкопляс Г. Функціонування трикутника автор – виконавці – глядачі у перформансі (на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»)./ Г.Є.Шовкопляс //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Філологія» , №78 (2018). – Харків: Видавництво при Харківському національному університеті, 2018. – с.150–154.


ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:


Щока Ольга. Феномен геніальності в повісті Р. Л. Стівенсона «Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом» у контексті психо- та шизоаналізу / Щока Ольга // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації »: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 467-474 (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Щока Ольга. Роман Шебнем Ішіґюзель «Звалище» у дзеркалі аксіологічної ідентичності / Ольга Щока // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С. 109-118. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Чернова Катерина. "Колір як засіб невербальної комунікації в журнальному наративі: гендерний аспект"// Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С. 99-103. (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

Догадіна Вікторія. «Німецьки Шекспір»: рецепція творчості великого барда в німецькій естетиці та ідеології // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 63-70. (науковий керівник - Ю.І.Ковбасенко)

Рекша Михайло. Міфосон як ідіостильовий прийом творення хронотопу в повісті Лдека Лондона «Перед Адамом» // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 71-78. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Щока Ольга. Шерлокіана: множинність інтерпретацій // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 79-88. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Вінічук Софія. Майданна література та література про УПА: компаративний аналіз // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 89-105. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Біленко Альона. Переклади з німецької поезії // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол.: Ю.І.Ковбасенко (головний редактор), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. - Київ, 2018. № 1(6). - С. 106. (науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Головко А. Ретроспективна візія образу Парижа в романі Е. Хемінгуея «Свято, яке завжди з тобою» // Наукові доробки студентів Інституту філології: збірник наукових праць. 2018. Т. 1. http://ndsif.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/15/17#.XEnjWdIzbIU (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

Довга Анна. Семантико-стилістичні особливості дискурсу теорії змови (на матеріалі часопису «Ї») / Анна Довга // Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства [Текст] : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених (Київ, 14 грудня 2017 р.). – Київ-Чернівці : КУБГ; «Букрек», 2018. – с.13-18. (науковий керівник - Бітківська Г.В.)

Щока О. Жіночі образи як репрезентанти різних поглядів на фемінізм у романі Еліф Шафак «Три дочки Єви» / Ольга Щока // Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 4 (24), 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/327(науковий керівник - Ю.В.Вишницька)

Чернова К. Візуалізація фемінності в журнальному наративі (на матеріалі журналу «Однокласник») // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 51. ‒ С. 213-216. (науковий керівник - Г.В.Бітківська)

 

 

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: візія національної ідентичності, місце в літературному каноні "Тeka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych" (ХІІІ). с. 33-52. ISSN 1733-2249

Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Використання античного інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко Всесвітня література в сучасній школі (10). с. 11-16. ISSN 978-966-642-346

Ковбасенко, Юрій Іванович (2018) Нова українська школа : штрихи до портрета (без глянцю та дьогтю) Освітня політика. Портал громадських експертів.