Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут філології шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА


- ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


- ФАКУЛЬТЕТ СХІДНИХ МОВ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

Мова – це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у слові, в пісні, в переказі, в приказці …
(Микита Шумило)

IMG_2472.JPG

Кафедра української мови – одна з провідних кафедр в Університеті, що має потужний науковий потенціал і самобутні філологічні та лінгводидактичні традиції; заснована 2005 року.

Колектив кафедри – це викладачі, які мають добрі серця і високу фахову компетентність, дбають про збереження неповторної професійної аури, формування позитивної енергетики слова. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників успішно реалізують концепції мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання.


 Кафедра працює за такими напрямами:

- викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;
- підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
- робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
- організація і проведення практик: діалектологічної, психолого-педагогічної, виробничої;
- зв'язок зі школами;
- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
- індивідуальна робота зі студентами, аспірантами, докторантами;
- проведення консультацій;
- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
- організація самостійної роботи студентів;
- участь у державній атестації;
- участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
- опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
- участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
- виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
- підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
- участь у довузівській підготовці;
- участь у перепідготовці й підвищенні кваліфікації вчителів;
- громадська робота.


Типові навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до літературного редагування
 • Загальне мовознавство
 • Українські студії: Культура усного і писемного мовлення
 • Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі:
 • Теорія та методика навчання
 • Методика профільного навчання української мови
 • Орфоепічний і комунікативний тренінг
 • Історія української мови: Старослов`янська мова
 • Сучасна українська літературна мова
 • Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення  

Наукові теми кафедри: 

 • Актуальні проблеми сучасної української лінгвістики: теорія і практика.
 • «Лінгводидактичні засади формування професійної мовнокомунікативної компетентності студентів в умовах університетської освіти», яка є комплексною загальноуніверситетської науково-дослідної теми «Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти».

При кафедрі української мови функціонує аспірантура, докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій. 
Кафедра співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом педагогіки НАПН України, Щецинським університетом слов’янської філології (Польща), Бухарестським університетом (Румунія). Викладачі кафедри є авторами підручників, посібників, навчальних програм для ЗНЗ та вишів України.
Традиціями кафедри є проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад, брейн-рингів, лінгвістичних читань, диспутів, конкурсів творчих робіт.