Про кафедру

Кафедра української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка є організатором Всеукраїнського конкурсу проєктів «Українська мова в об’єктиві» 

Всеукраїнський конкурс проєктів «Українська мова в об’єктиві» – це відкритий творчий захід, який проводиться серед учнів 9−11 класів та студентів ліцеїв, коледжів.

Запрошуємо до участі!


Мова – це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у слові, в пісні, в переказі, в приказці …
(Микита Шумило)

IMG_2472.JPG

Кафедра української мови – одна з провідних кафедр в Університеті, що має потужний науковий потенціал і самобутні філологічні та лінгводидактичні традиції; заснована 2005 року.

Колектив кафедри – це викладачі, які мають добрі серця і високу фахову компетентність, дбають про збереження неповторної професійної аури, формування позитивної енергетики слова. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників успішно реалізують концепції мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання.


 Кафедра працює за такими напрямами:

- викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;
- підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
- робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
- організація і проведення практик: діалектологічної, психолого-педагогічної, виробничої;
- зв'язок зі школами;
- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
- індивідуальна робота зі студентами, аспірантами, докторантами;
- проведення консультацій;
- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
- організація самостійної роботи студентів;
- участь у державній атестації;
- участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
- опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
- участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
- виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
- підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
- участь у довузівській підготовці;
- участь у перепідготовці й підвищенні кваліфікації вчителів;
- громадська робота.


Типові навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до літературного редагування
 3. Загальне мовознавство
 4. Українські студії: Культура усного і писемного мовлення
 5. Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі:
 6. Теорія та методика навчання
 7. Методика профільного навчання української мови
 8. Орфоепічний і комунікативний тренінг
 9. Історія української мови: Старослов`янська мова
 10. Сучасна українська літературна мова
 11. Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення

  

 • Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
 1. Вступ до мовознавства (викладач: Саєвич І.Г.Видайчук Т.Л.Русаченко Н.П.)
 2. Історична граматика української мови (викладач: Видайчук Т.Л.)
 3. Орфоепічний і комунікативний тренінг (викладач: Радченко А. Ф.)
 4. Культура усного і писемного мовлення (викладач: Русаченко Н.П., Горохова Т. О., Лахно Н. В.,проф. Овсієнко Л. М. проф. Караман О.В.Дружененко Р.С., Заєць В. Г., Александрова В. Ф., Дроботенко В. Ю., Вінтонів Т. М.)
 5. Методика викладання української мови (викладач:  Дружененко Р.С.)
 6. Методика навчання української мови (викладач: проф. Караман О.В.)
 7. Ораторське мистецтво (викладач: Горохова Т. О.)
 8. Орфоепічний і комунікативний тренінг (викладач: Радченко А. Ф.)
 9. Практикум з правопису (викладач: проф. Яворська С.Т.)
 10. Практикум з української мови (проф. Яворська С.Т.)
 11. Практична стилістика (викладач: Дружененко Р. С., Дроботенко В.Ю.)
 12. Спецкурс з української мови (викладач:Остапченко О. В.)
 13. Старослов'янська мова (викладач: Видайчук Т.Л.)
 14. Українська мова в медіа та практична стилістика ( Заєць В. Г., Лахно Н. В.)
 15. Сучасна українська літературна мова (викладачі: проф. Караман С.О., проф. Яворська С.Т. - І курс (українська філологія); Лахно Н.В. - ІІ курс (українська філологія); проф. Стишов О.А.Дроботенко В.Ю.Остапченко О.В.Радченко В.Ф. - ІІ курс та ІІІ курс (іноземна філологія); Грипас О.Ю. (іноземна філологія); Горохова Т. О.- ІІ та ІІІ курс (українська філологія)
 16. Сучасна українська літературна мова, І курс - практичні (викладач: проф. Караман С.О.)
 17. Українська діалектологія (викладач: Русаченко Н.П.)
 18. Українська мова (за професійним спрямуванням) (викладач: Горохова Т. О., проф.Овсієнко Л. М., Вінтонів М. О.)
 19. Українська мова в ЗМК (викладач: Дружененко Р. С., Русаченко Н. П. )
 20. Українська мова у професійному спілкуванні (викладач: Заєць В. Г., Лахно Н. В., проф.Овсієнко Л.М.)
 21. Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) (викладачі: Караман О.В., Горохова Т.О., Дроботенко В.Ю., Заєць В.Г., Вінтонів Т. М., Зарудня О. М.,Лахно Н. В., Дружененко Р. С., Радченко А. Ф., Остапченко О. В., Александрова В. Ф.Грипас О. Ю.  )
 22. Український правопис (викладач: проф. Яворська С.Т.)

                         Навчальні дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр":   
Загальне мовознавство (викладач: Саєвич І.Г.)

Комунікативна лінгвістика (викладач: Шевчук-Клюжева О.В.)
Лінгвістичний аналіз тексту (викладач:  Дружененко Р.С.)
Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі (викладач: Караман С.О.)
Методика профільного навчання української мови (викладач: Караман О.В.)

Методика навчання української мови як іноземної (викладач: Караман О.В.)
Системна організація української мови (викладач: Грипас О.Ю.)
Соціолінгвістика (викладач: Шевчук-Клюжева О.В.)
Комунікативна лінгвістика (викладач: Шевчук-Клюжева О.В.)
Комп'ютерна лінгвістика (Вінтонів М.О.)


Наукові теми кафедри: 

 • Актуальні проблеми сучасної української лінгвістики: теорія і практика.
• «Лінгводидактичні засади формування професійної мовнокомунікативної компетентності студентів в умовах університетської освіти», яка є комплексною загальноуніверситетської науково-дослідної теми «Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти».

При кафедрі української мови функціонує аспірантура, докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій. 


Кафедра співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом педагогіки НАПН України, Щецинським університетом слов’янської філології (Польща), Бухарестським університетом (Румунія). Викладачі кафедри є авторами підручників, посібників, навчальних програм для ЗНЗ та вишів України.
Традиціями кафедри є проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад, брейн-рингів, лінгвістичних читань, диспутів, конкурсів творчих робіт.